Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 3 timmar kvar till nästa planerade dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Samtidig administrering av Letrozol och Tamoxifen, andra antiöstrogener eller östrogener bör undvikas, då Letrozols farmakologiska verkan kan minska, se interaktionsbenägen substans.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Värmevallning och svettning vanligt.
Viktökning förekommer, viktminskning har rapporterats.Perifera ödem förekommer.
Övrigt
Hyperkolesterolemi vanligt. 
Övrigt
Ledsmärta vanligt. Muskelsmärta och skelettsmärta förekommer.
Tendinit och senbristningar sällsynta.
Letrozol sänker östrogen nivåer, vilket kan ge minskad bentäthet och ökad risk för frakturer. Osteporos förekommer. Överväg kontroll av bentäthet och profylax mot osteoporos.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel förekommer. Trötthet (inklusive asteni/fatigue och sjukdomskänsla) vanligt. Depression förekommer. Sömnstörning har rapporterats. Cerebrovaskulär sjukdom har rapporterats.
Hudtoxicitet
Ökad svettning vanligt. Alepeci/håravfall, utslag och torr hud förekommer. Klåda och urtikaria har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, förstoppning, buksmärta och diarré förekommer. Dyspepsi.
Hjärttoxicitet
Hypertoni förekommer. Hjärtklappning har rapporterats.
Debut av eller förvärrad kärlkramp, hjärtinfarkt har rapporterats.
Graviditetsvarning
Letrozol bör endast ges till postmenopausala kvinnor, men det finns rapporter om återkomst av ovariell funktion även hos postmenopausala kvinnor under behandling med letrozol.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av letrozol och tamoxifen bör undvikas, då plasmakoncentration av letrozol sjunker och således kan effekten av letrozol minska.
Samtidig administrering av letrozol och andra antiöstrogener bör undvikas, då effekten av letrozol kan minska.
Samtidig administrering av letrozol och östrogeninnehållande behandlingar bör undvikas, då effekten av letrozol kan minska.
Samtidig administrering av letrozol och läkemedel med liten terapeutisk bredd vars huvudsakliga nedbrytning är beroende av cytokrom P450-isoenzymerna 2A6 och, i viss mån, 2C19, (till exepmpel fenytoin och klopidogrel) bör medföra försiktighet. 

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2020-01-09
  tillägg av övrig anvisning om att undvika vissa läkemedel.

 2. Version: 1.3     2020-01-09
  tillägg av graviditetsvarning liknande 2017

 3. Version: 1.2     2020-01-09
  justerat ännu en tom extrarad

 4. Version: 1.1     2020-01-09
  justerat bort tomma extra rader

 5. Version: 1.0     2020-01-09
  Regimen fastställdes.