Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Bered varje injektionsflaska med pulver till koncentrat med 2,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor med flödet riktat mot insidan av injektionsflaskans vägg. Det ger en slutlig koncentration på 5 mg/ml.
Snurra injektionsflaskan försiktigt tills pulvret är helt upplöst. Skaka inte. Lösningen ska vara klar till lätt opaliserande, färglös till lätt gul.

Stamlösningen å 5 mg/ml spädes vidare i infusionspåse Glukos 50 mg/ml 50 ml. 
Använd ett infusionsset med inbyggt eller tillagt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 -0,22 mikrometer).

Handhavande
Cytotatikabärande antikropp, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)
24 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

  • Hållbarhet enligt FASS

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Neutropeni, trombocytopeni vanligt, inklusive grad 3-4. Anemi vanligt och grad 3-4 förekommer. 
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Biverkningskontroll
Infektionsbehandling/profylax
Ökad infektionsrisk föreligger. Luftvägsinfektioner inklusive pneumoni omnämns.
Övrigt
Biverkningskontroll
Ödem/svullnad och utgjutningar vanligt. Pleuravätska vanligt, grad 3 förekommer. Perikardvätska förekommer, kan nå grad 3-4. Utgjutningar kan komma sent efter behandlingsstart.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Solskydd
Kortikosteroid
Utslag mycket vanligt, kan nå grad 3. Klåda förekommer. Fotosensitivitetsreaktioner förekommer. Svåra hudreaktioner har rapporterats. Direkt solljus exponering bör undvikas. Eventuellt kortikosteroid behov, oralt eller lokalt, överväg bedömning av dermatolog, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, vanligt. Buksmärta, förstoppning och kräkning förekommer.
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden (ALAT, ASAT) mycket vanligt, grad 3-4 förekommer. Förhöjt gamma-GT (gamma-glutamyltransferas) mycket vanligt, grad 3-4 vanligt.
Övrigt
Muskuloskeletal smärta, inklusive smärta extremiteter och rygg, förekommer.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor rekommenderas effektiv preventivmetod under behandling och minst tio månader efter sista dos. 
Män med fertil kvinnlig partner rekommenderas effektiv preventivmetod under behandling och minst sju månader efter sista dos.
Mäns fertilitet kan påverkas, eventuellt behov av konservering av sperma, se FASS.
Extravasering
Röd
Extravasering har givit irritation, svullnad, smärta och/eller vävnadsskada.
Omnämnd som "irritant with vesicant-like properties". 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-04
    extravasering röd, ogiltiga tecken korr

  2. Version: 1.0     2024-03-05
    Regimen fastställdes.