Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Suspensionen omskakas väl och ges djupt intramuskulärt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Viktökning och ökad svettning förekommer. Feber ovanligt.
Lipodystrofi (förändrad fettfördelning på kroppen, ofta med fettatrofi någonstans) finns angivet som okänd frekvens.
Endokrinologi
Månansikte har rapporterats.
Övrigt
Osteoporos inklusive frakturer till följd av osteoporos finns angivet som okänd frekvens. Minskade östrogennivåer i serum orsakat av Medroxiprogesteronacetatbehandling kan resultera i minskad benmineralhalt hos premenopausala kvinnor och eventuellt öka risken för osteoporos.
Övrigt
Förändrade vaginalblödningar (inklusive oregelbundna blödningar, ökad eller minskad mängd och stänkblödning) har rapporterats.
Övrigt
Reaktion på injektionsställe vanligt, smärta eller ömhet vid injektionsställe förekommer. Permanent induration eller atrofi vid injektionsställe och resistens vid injektionsställe angivna som okänd frekvens.
Tromboembolism
Tromboflebit har rapporterats.
CNS påverkan
Tremor förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidigt intag av Johannesört vid administrering av Metoxiprogesteronacetat vid kontraception rekommenderas inte, då läkemedelsmetaboliserande enzymer induceras av Johannesört och således kan minska koncentration av Metoxiprogesteronacetat. Vaga uppgifter dock och ej riktat för onkologisk behandling.
Starkt enzyminducerande läkemedel som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin och primidon ökar metabolismen av gestagener och samtidig administration skulle således kunna leda till minskad koncentration av Metoxiprogesteronacetat.