Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Viktökning och ökad svettning förekommer. Feber ovanligt.
Lipodystrofi (förändrad fettfördelning på kroppen, ofta med fettatrofi någonstans) finns angivet som okänd frekvens.
Endokrinologi
Månansikte förekommer.
Övrigt
Osteoporos inklusive frakturer till följd av osteoporos finns angivet som okänd frekvens vid intramuskulär administration, dock ej angivet specifikt för per oral administration.
För intramuskulär administration beskrivs minskade östrogennivåer i serum orsakat av Medroxiprogesteronacetatbehandling kunna resultera i minskad benmineralhalt hos premenopausala kvinnor och eventuellt öka risken för osteoporos.
Övrigt
Förändrade vaginalblödningar (inklusive oregelbundna blödningar, ökad eller minskad mängd och stänkblödning) förekommer.
Tromboembolism
Tromboflebit har rapporterats.
Andra emboliska tillstånd som trombos och embolier, anges som sällsynta.
CNS påverkan
Tremor och huvudvärk förekommer.
Sömnproblem, nedstämdhet och andra humörförändringar finns rapporterade.
Interaktionsbenägen substans
Samtidigt intag av Johannesört vid administrering av Metoxiprogesteronacetat vid kontraception rekommenderas inte, då läkemedelsmetaboliserande enzymer induceras av Johannesört och således kan minska koncentration av Metoxiprogesteronacetat. Vaga uppgifter dock och ej riktat för onkologisk behandling.
Starkt enzyminducerande läkemedel som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin och primidon ökar metabolismen av gestagener och samtidig administration skulle således kunna leda till minskad koncentration av Metoxiprogesteronacetat.
Uppgifterna härrör från intramuskulär administration, men substansen kan förväntas ha likartade interaktioner efter per oral administration.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och förstoppning förekommer.