Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Melfalan 50 mg löses med 10 ml av det bipackade lösningsmedlet, skaka kraftigt, ger stamlösning 5 mg/mL, pH 6,5. Späd sedan vidare.
Inkompatibelt med Glukos 50 mg/mL. 
Angiven hållbarhet enligt FASS. 
Referenserna visar längre hållbarhet för outspädd Melfalan i rumstemperatur (6 timmar) och utspädd till högre koncentrationer som t.ex. 2 mg/mL, kallt (4 timmar).

Hållbarhet efter spädning Förvaring
1,5 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

 • Stability of Melphalan

  Desmaris R-P, Mercier L, Paci A. Stability of Melphalan in 0.9% Sodium Chloride Solutions Prepared in Polyvinyl Chloride Bags for Intravenous Injection. Drugs R D. 2015 Sep;15(3):253-9.

 • Stability of captisol-enabled versus propylene glycol-based melphalan

  Kawedia et al. Stability of Captisol-enabled versus propylene glycol-based melphalan at room temperaure and after refridgeration. Am J Health Syst Pharm . 2022 Jun 7;79(12):1011-1018.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Monitorering
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Blodvärden
Infektionsbehandling/profylax
Överväg infektionsprofylax vid högdos Melfalan.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré och stomatit vanligt vid hög dos. Vid låga doser är stomatit sällsynt.
Hudtoxicitet
Alopeci finns rapporterat, dock skiljer sig uppgifter kring hur vanligt.
Njurtoxicitet
Förhöjt urea, enligt uppgift oftast i tidigt skede av behandling hos myelompatienter med njurskador.
Tromboembolism
Melfalan i kombination med talidomid och prednison eller i viss mån i kombination med lenalidomid och prednison rapporter om tromboemboliska händelser. Möjligt behov av l trombosprofylax, se FASS.
Övrigt
På grund av ökad risk för tromboembolism anges att kombinerade p-piller ej är att rekommendera i kombination med Melfalanbehandling, se FASS.
Övrigt
Sekundära maligniteter finns rapporterade.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2023-09-07
  Anvisningar - hållbarhetsinformationen har uppdaterats och en ny referens har lagts till.

 2. Version: 1.2     2023-09-07
  Referensen - uppdaterat länken.

 3. Version: 1.1     2023-06-12
  Uppdaterat information om hållbarhet och bytt till nyare referens.