Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas en halv timme före måltid

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tabletterna ska förvaras kallt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré och stomatit vanligt vid hög dos. Vid låga doser är stomatit sällsynt.
Hudtoxicitet
Alopeci finns rapporterat, dock skiljer sig uppgifter kring hur vanligt.
Njurtoxicitet
Förhöjt urea, enligt uppgift oftast i tidigt skede av behandling hos myelompatienter med njurskador.
Tromboembolism
Melfalan i kombination med talidomid och prednison eller i viss mån i kombination med lenalidomid och prednison rapporter om tromboemboliska händelser. Möjligt behov av l trombosprofylax, se FASS.
Övrigt
På grund av ökad risk för tromboembolism anges att kombinerade p-piller ej är att rekommendera i kombination med Melfalanbehandling, se FASS.
Övrigt
Sekundära maligniteter finns rapporterade.