Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

En tablettberedning är också tillgänglig. Den orala suspensionen och tablettberedningen är inte bioekvivalenta vad avser peak plasmakoncentration (Cmax).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Den orala suspensionen ska skakas noggrant, ca 30 sekunder, före dosering. Dosen tas lämpligen på kvällen och vatten dricks efter dosen.
Dosen ska inte tas tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter. Suspensionen tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter mjölk/mejeriprodukter.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. 
Brist eller reducerad effekt av enzymet TPMT (Thiopurin Metyl transferas) kan kräva lägre dos av Merkaptopurin.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Observera att vid samtidig behandling med Allopurinol bör dosen av Merkaptopurin reduceras betydligt, se FASS. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda leverprover förekommer. Hyperbilirubinemi förekommer. Kontinuerlig kontroll av leverprover.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar förekommer. Stomatit och pankreatit finns rapporterat.
Endokrinologi
Monitorering
Hypoglykemi. Hos barn relativt vanligt, framför allt hypoglykemi på morgonen. Kan innebära behov av byte av administrationstid från kväll till tidigare tidpunkt.
Hudtoxicitet
Hudutslag förekommer. Solkänslighet kan finnas. 
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av mjölkprodukter och merkaptopurin bör undvikas. Mjölkprodukter innehåller xantinoxidas, ett enzym som metaboliserar merkaptopurin och som därför kan leda till minskade plasmakoncentrationer av merkaptopurin vid samtidig administrering.
Samtidig administrering av xantinoxidashämmare med merkaptopurin medför risk för minskad metabolism av merkaptopurin och således ökade koncentrationer och effekter inklusive biverkningar. (Exempel på xantinoxidashämmare är: allopurinol, oxipurinol och tiopurinol.)
Samtidig administrering av warfarin med merkaptopurin kan leda till minskad effekt hos warfarin genom inducering av metabolismen av warfarin. Följ INR noga.
Samtidig administrering av fenytoin med merkaptopurin kan leda till minskad intestinal absortion av fenytoin. Följ koncentration av fenytoin noga.
Samtidig administrering av aminosalicylatderivat med merkaptopurin kan innebära behov av lägre doser av merkaptopurin, då aminosalicylatderivat hämmar enzymet TMPT och därmed finns risk för minskad nedbrytning av merkaptopurin. (Exempel på aminosalicylatderivat är: olsalazin, mesalazin eller sulfasalazin.)
Samtidig administrering av metotrexat och merkaptopurin medför behov av eventuell dosjustering av merkaptopurin och noga kontroll av hematologisk toxicitet, se FASS.
Samtidig administrering av infliximab och merkaptopurin ger risk för ökning av hematologisk toxicitet, se FASS.
Samtidig administrering av ribavirin och merkaptopurin rekommenderas ej, pga risk för ökad hematologisk toxicitet med svår benmärgssuppression, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-10-26
    används för barn kryss

  2. Version: 1.2     2023-10-26
    uppdaterad och synkad med po tabl. inför barnkryss.

  3. Version: 1.1     2020-06-17
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.