Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

En tablettberedning är också tillgänglig. Den orala suspensionen och tablettberedningen är inte bioekvivalenta vad avser peak plasmakoncentration (Cmax).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Den orala suspensionen ska skakas noggrant, ca 30 sekunder, före dosering. Dosen tas lämpligen på kvällen och vatten dricks efter dosen.
Dosen ska inte tas tillsammans med mjölk eller mejeriprodukter. Suspensionen tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter mjölk/mejeriprodukter.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Noggrann monitorering. Brist eller reducerad effekt av enzymet TPMT (Thiopurin Metyl transferas) kan kräva lägre dos av Merkaptopurin. TPMT bör därför testas före start av behandling.
Levertoxicitet
Monitorering
Levervärden bör följas. Hyperbilirubinemi förekommer, liksom förhöjda transaminaser.
Tumörlyssyndrom
Urat
Allopurinol
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller (vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling)). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. . Eventuellt behov av profylax med Allopurinol. Observera att vid samtidig behandling med Allopurinol bör dosen av Merkaptopurin reduceras betydligt, se produktinformation via Läkemedelsverkets sida. Vid behov kan antidoten Rasburikas (Fasturtec) ges.
Endokrinologi
Hypoglykemi. Hos barn relativt vanligt, framför allt hypoglykemi på morgonen. Kan innebära behov av byte av administrationstid från kväll till tidigare tidpunkt.
Hudtoxicitet
Solkänslighet. Torr hud och hudutslag.