Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Merkaptopurin tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter intag av mjölk eller mjölkprodukter.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Levertoxicitet
Monitorering
Hyperbilirubinemi förekommer, liksom förhöjda transaminaser.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Observera att vid samtidig behandling med Allopurinol bör dosen av Merkaptopurin reduceras betydligt, se FASS. Vid behov kan antidoten Rasburikas (Fasturtec) ges.
Interaktionsbenägen substans
Kan inducera warfarins metabolism. Allopurinol motverkar den metaboliska inaktiveringen av merkaptopurin.
Hematologisk toxicitet
Nogrann monitorering. Brist eller reducerad effekt av enzymet TPMT (Thiopurin Metyl transferas) kan kräva lägre dos av Merkaptopurin.