Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kan också ges som injektion eller infusion.
Vid beräkning av antal tabletter som ska ges, avrundas nedåt till närmsta hel tablett.
Jämfört med intravenös administrering är den totala mängden mesna som utsöndras i urinen efter oral administrering approximativt 50%. Utsöndringen i urinen sker med upp till 2 timmars fördröjning och är mer utdragen än efter intravenös administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Behandling med mesna skall pågå lika länge som behandling med oxazafosforiner plus den tid det tar för metaboliterna att nå icke-
toxiska nivåer. (Ifosfamid och Cyklofosfamid).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Fallrapporter om allvarliga allergiska reaktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag, klåda vanligt. Allvarliga hudreaktioner finns rapporterade.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta, illamående, diarré vanligt. Kräkningar, förstoppning förekommer.
Övrigt
Huvudvärk, trötthet, svimningskänsla vanligt.
Värmevallning vanligt.
Muskel- och ledvärk förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-03-28
    granskad barn

  2. Version: 1.2     2023-10-19
    används för barn

  3. Version: 1.1     2023-04-20
    Uppdaterad tillagda biverkningstexter