Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som infusion under minst 15 minuter.
Kan också ges som injektion under minst 3 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid angiven som 4-6 timmar, ökar vid nedsatt njurfunktion till 10-15 timmar och vid levercirros finns ackumuleringsrisk. Rekommenderad engångsdos 10 mg, max 30mg/dygn eller 0,5 mg/kg. 
Tidsintervallet 6 timmar mellan doser skall respekteras för att undvika överdosering, se FASS. Gäller även om misstanke att dosen ej erhållits vid kräkning eller diarré.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Methemoglobinemi (leder till cyanos) har rapporterats.
CNS påverkan
Somnolens, trötthet, vanligt, dosrelaterad.
Extrapyramidala reaktioner förekommer (akut dystoni, dyskinesi, parkinsonistiska symtom och akatisi) främst vid höga doser, men kan uppkomma redan vid enstaka dosering. Högre risk hos barn/unga. Försiktighet vid kända neurologiska sjukdomar, kontraindicerad vid Parkinsons sjukdom och epilepsi, då risk för ökade symtom.
Reversibla, men kan kräva symtomatisk behandling, enl FASS: bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna.
Malignt neuroleptika syndrom har rapporterats.
Tardiv dyskenesi har rapporerats, särskilt hos äldre risk bli irreversibel, därav ska kontinuerlig behandling ej överstiga 3 månader, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi har rapporterats, högre risk vid intravenös behandling.
Hypertoni
Rapporter om hypertension finns, kan utlösa hypertensiv kris hos patient med feokromocytom.
Gastrointestinal påverkan
Diarré förekommer, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.
Övrigt
Nedstämdhet förekommer, hallucinationer rapporterade, osäkert om endast vid kontinuerlig behandling.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2022-02-03
    uppdaterad då vb basfakta skrevs, utökade observandum

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg övriga anvisningar läkemedel