Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Låt injektionsflaskan med det frystorkade pulvret anta rumstemperatur, tar ca 30 minuter.
Bifogat filter sätts på injektionsflaskan. 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml dras ur infusionspåsen på 100 ml och sätts långsamt till injektionsflaskan via filtret. Filtret och sprutan får inte avlägsnas från injektionsflaskan!
Låt injektionsflaskan stå orörd i 1 minut, skaka därefter kraftigt under 1 minut (liposomerna bildas). Styrkan är 0,08 mg/ml.
Ordinerad dos dras från injektionsflaskan via filtret. Därefter skiljs sprutan från filtret och innehållet sätts till infusionspåsen som vänds försiktigt.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
6 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Övrigt
Huvudvärk, yrsel, feber, trötthet och sjukdomskänsla vanligt. Även muskelvärk och ledvärk vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, aptitnedgång, diarré, förstoppning och anorexi vanligt.
Andningsvägar
Andningsbesvär inklusive hosta, andfåddhet och andnöd vanligt. Profylax med bronkdilaterare bör övervägas till patienter med anamnes på obstruktiv sjukdom (astma och KOL).
Hudtoxicitet
Hyperhidros (svettning), utslag, klåda.
Hjärttoxicitet
Takykardi. Hyper- och hypotoni.