Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Till Mitomycin 2 mg sätts 4 ml sterilt vatten (20 mg - 40 ml sterilt vatten), ger stamlösning med koncentration 0,5 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Svagt blå-violett lösning. Optimalt pH för bruksfärdig lösning är 7,0.
Substipharm anger hållbarheten enligt ovan. Referensen anger hållbarhet i spruta och glasflaska, koncentration 0,2 mg/mL, Natriumklorid 9 mg/mL, till 10 timmar.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
2 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Briot et al. Stability of Reconstituted and Diluted Mitomycin C Solutions in Polypropylene Syringes and Glass Vials. Pharm. Technol. Hosp. Pharm. 2016; 1(2): 83–89. Artikeln kan nås via Stabilis.org under Mitomycin, Hänvisningar 3897.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgspåverkan mycket vanlig med leukopenia och trombocytopeni. 
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni förekommer, men även enbart andnöd, hosta. Risk för lungtoxicitet ökar vid kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin. Avbryt behandling, utred och behandla eventuellt med kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Mukosit, stomatit och anorexi förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag, erytem förekommer. Alopeci/håravfall förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjd kreatininnivå förekommer. Hemolytiskt uremiskt syndrom finns rapporterat.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och cellulit finns angivna. Fördröjd erythema och/eller ulceration finns också beskrivet.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-04-04
    Hållbarheten uppdaterad och referens tillagd.

  2. Version: 1.1     2021-01-21
    uppdaterad text då iv regim finns. hematologisk tox mkt vanlig.