Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen bör kvarhållas i blåsan 1-2 timmar. Eventuellt kan patienten ändra ställning var 15:e min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För undvikande av kontaktdermatit bör patienten uppmanas att tvätta händer och genitalia efter urineringen som följer på läkemedelsadministreringen.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Mitomycin injektionsflaska innehållande 40 mg pulver upplöses i 40 ml av medföljande spädningsvätska, ger koncentrationen 1 mg/ml.
Svagt blå-violett lösing.
Speciell förpackning med instillationsset finns.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
6 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Lokala oftast reversibla reaktioner som brännande känsla vid miktion och frekvent urinering vanligt. Enstaka fall av cystit (kemisk eller bakteriell). Nekros i urinblåseväggen.