Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/ml
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,22 mikrometer).

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Kemiskt stabilt 24 timmar i rumstemperatur och normalt ljus. Tillverkaren rekommenderar kylförvaring av mikrobiologiska skäl. 

Koncentrationsintervall: 0,1-3 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Infusionsreaktioner vanliga, oftast grad 1-2, men grad >= 3 förekommer. Reaktionen kommer oftast under eller kort efter första infusionen. Avbryt infusion, minskad infusionshastighet vid återstart, om grad 4 permanent utsättning av behandlingen, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet, dock förekommer anemi, neutropeni, lymfocytopeni och trombocytopeni.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. 
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, oftast grad 1-2, dock förekommer grad >=3. Både tidig och sen debut. Eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling, se FASS. Allvarliga hudbiverkningar så som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats, varför noggrann monitorering av hudbiverkan behövs.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, förstoppning och mucosit vanligt. Kräkningar förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Hepatit ovanligt.
Övrigt
Trötthet, perifera ödem och feber vanligt.
Huvudvärk vanligt.
Hypothyreos förekommer.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor ska använda effektivt preventivmedel under behandlingen och minst 6 månader efter avslutad behandling.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-04-19
    Regimen fastställdes.