Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravesikal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Urinkateter sätts och blåsan töms helt. Instillera lösningen från instillationssystemet i urinblåsan. Katetern avlägsnas. Lösningen ska kvarhållas i blåsan under 2 timmar. Viktigt att lösningen har kontakt med slemhinneytan under tiden. Patienten skall därför mobiliseras så mycket som möjligt. Efter 2 timmar ska patienten tömma ut den instillerade lösningen, helst i sittande ställning.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten ska inte dricka under en period av 4 timmar före och 2 timmar efter instillationen. Om inte medicinska hinder föreligger rekommenderas att patienten tillförs stora mängder vätska under 2 dygn efter instillationen.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Injektionsflaska med pulver och instillationssystem med vätska är sampackat. För hantering se FASS eller bipacksedel.
Efter rekonstituering används produkten omedelbart.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Cystit
Obehag och smärta vid miktion vanlig och övergående. Inflammatorisk reaktion kan utgöra väsentlig del av antitumöraktiviteten.
Immunologisk reaktion
Paracetamol
Övergående systemisk BCG-reaktion: låg feber, influensaliknande symtom och allmänt obehag. Avklingar vanligen inom 24-48 timmar.
Infektionsrisk
Allvarlig systemisk BCG-reaktion: feber >39 grader i minst 12 timmar, feber >38,5 grader i minst 49 timmar, se FASS. Kan leda till BCG-sepsis, vilket är en livshotande situation.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Filnamn tillagt.