Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Nelarabin får inte spädas före administrering. Ordinerad dos av nelarbin förs över till en infusionspåse av polyvinylklorid (PVC) eller etylvinylacetat (EVA). Hållbart i upp till 8 timmar vid upp till 30°C, enligt FASS.

Enligt den refererade artikeln av Kaiser och Krämer fann de att "ready-to-use" lösning i EVA-påse är fysikaliskt och kemiskt stabila över en 4-veckors period i rumstemperatur utan ljusskydd.

Länkar till Fass

Referenser

 • Kaiser, Krämer. Physico-chemical stability of nelarabine infusion solutions in EVA infusion bags. EJHP Science,17,2011/1:7-12.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet.
Infektionsrisk
Viss ökad infektionsrisk.
CNS påverkan
Biverkningskontroll
Somnolens vanligt. Perifer neuropati, både sensorisk (domningar, parestesi) och motorisk (svaghet, paralys) vanligt. Huvudvärk och yrsel vanligt. Svåra neurologiska biverkningar finns rapporterat, förändrat mentalt status, kramper, status epileptikus, koma. Det finns även rapporterat demyeliniserande händelsförlopp.
Inte alltid reversibla biverkningar. Utsättning om neurologisk biverkan når grad 2 eller högre. 
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar vanliga. Diarré, förstoppning vanliga. Stomatit förekommer.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda levervärden förekommer.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-12-07
  barnkryss

 2. Version: 1.3     2023-12-07
  uppdaterad inför barnkryss

 3. Version: 1.2     2023-03-22
  Lagt till en referens och kommenterat den under Spädning.

 4. Version: 1.1     2023-03-21
  Hållbarhet har lagts till.