Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Nelarabin får inte spädas före administrering. Ordinerad dos av nelarbin förs över till en infusionspåse av polyvinylklorid (PVC) eller etylvinylacetat (EVA).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Monitorering
Svåra neurologiska biverkningar har rapporterats. Förändrat mentalt status inklusive svår somnolens, effekter på CNS inklusive kramper och perifer neuropati med symtom i form av domningar och parestesier men även motorisk svaghet och paralys.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Allopurinol 300 mg peroralt, dagligen under behandlingstiden. Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges.
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges.