Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas helst på morgonen. Vid missad dos, ta nästa dos vid ordinarie tillfälle.
Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört får ej intas under pågående behandling.
Samtidig administrering med protonpumpshämmare och H2-receptorantagonister rekommenderas ej. Separera intag av Neratinib och antacida med minst 3 timmar.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, kan bli uttalad med dehydrering. Profylaktisk behandling mot diarré rekommenderas, se FASS. Illamående, kräkning, buksmärta och stomatit vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer. Eventuell dosjusteringsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Nagelpåverkan, hudsprickor och torr hud förekommer.
Övrigt
Trötthet/fatigue mycket vanligt. Muskelkramper vanliga. Viktminskning förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatininvärde förekommer.
Infektionsrisk
Urinvägsinfektion förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av starka CYP3A4/Pgp-hämmare och Neratinib bör undvikas på grund av risk för ökad Neratinib exponering. (Exempel på starka CYP3A4/Pgp-hämmare: atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, telitromycin och vorikonazol.)
Samtidig administrering av Neratinib med starka CYP3A4/Pgp-inducerare bör undvikas på grund av risk för minskad Neratinib exponering. (Exempel på starka CYP3A4/Pgp-inducerare: fenytoin, karbamazepin, rifampicin, fenobarbital eller växtbaserade beredningar innehållande johannesört/Hypericum perforatum.) 
Samtidig administrering av substanser som ökar gastriskt pH och Neratinib bör undvikas, eftersom Neratinibs löslighet och absorption kan minska. Separera administreringen av Neratinib och antacida med minst 3 timmar.
Samtidig administrering av substanser vars metabolism inbegriper P-gp-substrat i matspjälkningskanalen med Neratinib bör monitoreras noga. (Exempel på P-gp-substrat med ett smalt terapeutiskt fönster: dabigatran, digoxin och fexofenadin.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2020-06-09
    Regimen fastställdes.