Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Nilotinib bör tas två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum.
Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört bör undvikas.
Om en dos missats tas nästa dos på den vanliga tiden.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För patienter som inte kan svälja kapslar kan innehållet i kapseln blandas med 1 tesked mosat äpple, och därefter tas omedelbart. Högst 1 tesked mosat äpple och inget annat än äpple får användas, se FASS.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Reaktivering av Hepatit B har rapporterats, se FASS.
Hjärttoxicitet
QT-förlängning förekommer, EKG rekommenderas före behandlingsstart, därefter när kliniskt indicerat. Eventuell hypokalemi och hypomagnesemi ska behandlas före behandlingsstart. Kärlkramp/angina förekommer, hjärtinfarkt och perikardutgjutning mindre vanligt.
Vätskeretention
Vätskeretention har rapporterats, kan bli uttalad. Pleuravätska, perikardutgjutning, lungödem och ascites omnämns.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och övre buksmärta vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt. Torr hud, håravfall och erytem förekommer.
Övrigt
Muskeloskeletal smärta vanligt. Muskelspasm förekommer. Trötthet/fatigue vanligt. Yrsel, huvudvärk förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover mycket vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Samtidig användning av kraftiga CYP3A4-hämmare bör undvikas då koncentrationen av Nilotinib ökar. (Exempel på kraftiga CYP3A4-hämmare: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, ritonavir, klaritromycin och telitromycin.)
Samtidig användning av CYP3A4-inducerare skall undvikas då koncentrationen av Nilotinib minskar. (Exempel på CYP3A4-inducerare: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och johannesört.)
Samtidig användning av läkemedel som är CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt index kan behöva monitorering och eventuell dosjustering, då Nilotinib kan förändra koncentrationen av respektive CYP3A4-substrat. (Exempel på CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt index: alfentanil, cyclosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, sirolimus och takrolimus.)
Försiktighet vid samtidig användning med läkemedel med risk för QT-förlängning, se FASS.
Grapefruktjuice bör undvikas.
Absorptionen och biotillgängligheten av Nilotinib ökar om det tas tillsammans med måltid, vilket ger högre serumkoncentrationer.
Nilotinib kan användas tillsammans med protonpumpshämmare om det behövs.