Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Nintedanib tas två gånger dagligen med cirka 12 timmars mellanrum.
Johannesört får ej intas under pågående behandling.
Om en dos missats tas nästa dos på den vanliga tiden.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Viss ökad risk för neutropeni och febril sepsis, framför allt vid kombinationsbehandling med Docetaxel. Kontroll av blodstatus och eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Trombocytopeni förekommer. 
Blödningshändelser finns rapporterade, kan bli allvarliga. Andningsvägar inklusive näsblödning, magtarmkanal och CNS. Eventuellt rekommenderas ej behandling vid lokal invasion av större blodkärl eller radiologiska tecken på kaviterande eller nekrotiska tumörer, liksom vid aktiva hjärnmetastaser, se FASS.
Tromboembolism
Ökad risk för venös tromboembolism.
Ingen bevisad ökning av arteriell tromboembolism, men försiktighet vid känd förhöjd kardiovaskulär risk. Behandlingsuppehåll bör övervägas vid akut myokardischemi.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt. Illamående, kräkning och buksmärta vanligt. Aptitnedgång.
Eventuell behandlingsuppehåll och dosjustering, se FASS.
Gastrointestinal perforation omnämnd som fallrapporter, försiktighet bör iakttagas vid tidigare bukkirurgi eller tidigare perforation, se FASS. 
Levertoxicitet
Förhöjda leverenzymer vanligt. Eventuellt behandlingsuppehåll eller dosjustering, se FASS. Ökad risk för kvinnor, asiater och vid låg kroppsvikt.
Övrigt
Kapslarna innehåller soja, varför kontraindicerat vid soja eller jordnötsallergi.
Interaktionsbenägen substans
Vid samtidig administrering av Nintedanib och starka P-gp-hämmare kan exponeringen för Nintedanib öka och således risk för ökade biverkningar. Noggrann monitorering bör utföras för att hantera biverkningar. (Exempel på starka P-gp-hämmare är ketokonazol och erytromycin.)
Vid samtidig administrering av Nintedanib och starka P-gp-inducerare kan exponeringen för Nintedanib minska och således risk för minskad effekt. Samtidigt administreringsbehov måste övervägas noggrant. (Exempel på starka P-gp-inducerare är rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-07-14
    Anvisningar för läkemedelsadministration - skärpning av text Johannesört.

  2. Version: 1.0     2020-07-13
    Regimen fastställdes.