Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionspåsen, vänd försiktigt för att undvika skumbildning.
Hållbarheten är 24 timmar kallt PLUS 48 timmar i rumstemperatur.

Koncentrationsintervall: 0,4-20 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Störst risk vid första 1000 mg infusion, sedan minskar risk successivt för varje infusion. Oftast mild till måttlig reaktion, men allvarliga händelser finns. Premedicinering med kortikosteroider, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Anemi, leukopeni, neutropeni och trombocytopeni vanliga, oftast milda, men kan bli uttalade. Eventuellt dosuppehåll, se FASS.
Infektionsrisk
Infektioner vanligt. Hepatit B-virus reaktivering förekommer, med fulminant hepatit, leversvikt och dödsfall rapporterade, varför screening för Hepatit B-virus infektion före behandling nödvändigt.
Tumörlyssyndrom
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hjärttoxicitet
Risk för försämring av tidigare hjärtsjukdom, både arytmisjukdom och koronarsjukdom.
CNS påverkan
Progressiv multifokal leukoencafalopati (PML) fallrapporter finns. Överväg diagnos vid nya eller förändrade neurologiska symtom.
Övrigt
Muskuloskeletala smärtor inkluderande ryggsmärta, ledvärk, bröstsmärta.
Gastrointestinal påverkan
Diarré. Förstoppning. Fallrapport med gastrointestinal perforation.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2021-04-22
    hemtox text ändrad/JP

  2. Version: 1.1     2021-03-25
    tumörlyssyndrom textjustering.