Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas väl genom försiktig vändning av påsen.
Enligt FASS ska motsvarande volym infusionsvätska dras ut från Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml som den som motsvarar ordinerad dos Ofatumumab. Detta görs beroende på dos och lokala rutiner.

Koncentrationsintervall: 0,3-2 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Uppgift om gräns för stabilitet från Novartis i mail 20161121.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Infusionsreaktioner vanliga, allvarliga förekommer. Premedicinering med paracetamol, antihistamin och kortikosteroid.
Tumörlyssyndrom
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Infektionsrisk
Generellt ökad infektionsrisk.
Hepatit B-virus infektion och reaktivering har rapporterats vid behandling med anti-CD-20 antikroppar inklusive Ofatumumab.
Hjärttoxicitet
Ökad QT/QTc har setts varför elektrolytkontroll bör övervägas.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt, diarré förekommer. Tarmobstruktion ovanligt, men bör övervägas vid buksmärta.
CNS påverkan
Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har rapporterats hos KLL-patienter med cytotoxisk farmakoterapi inklusive Ofatumumab.
Övrigt
Ryggsmärta förekommer.