Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas till natten. Informera patienten att Olanzapin ger trötthet.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

När Olanzapin ges kan man minska på kortisondoserna
Halveringstid varierar beroende på ålder och kön, någonstans mellan 32 och 52 timmar anges, men interindividuella skillnader större än rena ålders och könsskillnader. Rökning minskar halveringstid något. Rekommmendation av doser baseras på indikationer schizofreni, manisk episod och profylax mot återfall av bipolär sjukdom, då är startdos10-15 mg och doserna ges senare dagligen.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Neutropeni förekommer vid regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.
Övrigt
Trötthet vanligt, enligt kliniska uppgifter även vid kortvarig administrering. Bör beaktas vid exempelvis bilkörning och maskinanvändande. Dosering till kväll eller natt kan vara en fördel.
CNS påverkan
Kramper har rapporterats, oftast då riskfaktorer för kramper förelegat eller känd benägenhet för kramper. Detta gäller regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.
Gastrointestinal påverkan
Vissa antikolinerga effekter, milda övergående effekter som förstoppning har angivits som vanliga vid regelbunden medicinering, osäkert vid kortvarig administrering.
Hypotension
Ortostatisk hypotension har angivits som vanlig vid regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.
Graviditetsvarning
Om möjligt bör användning under graviditet undvikas. Större studier saknas, det kan finnas risk för fosterpåverkan och svagt samband med gomspalt har antytts, vid daglig användning vid antipsykotisk indikation. Vid användning tredje trimestern finns eventuellt risk för extrapyramidala symtom eller abstinens hos nyfödd. Var god se Janusmed för aktuell information. 
Vid amning passerar olanzapin över i bröstmjölk, dock i låg koncentration. Amning rekommenderas ej, men var god se Janusmed för aktuell information.
Interaktionsbenägen substans
Rökning kan minska effekten av Olanzapin.
Eventuellt bör Olanzapin ej kombineras med metoklopramid på grund av ökad risk för extrapyramidala biverkningar, men omnärmns ej så specifikt i FASS.
Olanzapin metaboliseras via CYP1A.
CYP1A induceras av bland annat rökning och karbamazepin, samtidig administrering kan ge lägre effekt av Olanzapin.
CYP1A hämmas av exempelvis fluvoxamin och ciprofloxacin, samtidig administrering kan ge högre effekt av Olanzapin.
Olanzapin kan motverka de direkta eller indirekta effekterna av dopaminagonister. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-02-08
    garvvarningstext o justerad kväll/nattdos.

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg av övriga anvisningar läkemedel

  3. Version: 1.0     2020-03-25
    Regimen fastställdes.