Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefruktjuice och Johannesört ska undvikas. 
Glömd dos - nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.
Lynparza (Olaparib) tabletter (100 och 150 mg) bör INTE bytas ut mot Lynparza kapslar (50 mg) pga skillnader i dosering och biotillgänglighet för respektive formulering.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor: effektivt preventivmedel under behandling och 1 månad efter sista dos. Beakta interaktionsrisk som medför dålig effekt av hormonella preventivmedel.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, diarré, nedsatt aptit och buksmärta mycket vanligt. Dyspepsi vanligt till mycket vanligt. Stomatit vanligt. Förstoppning anges som vanligt i annan databas än FASS, tas ej upp i FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Andningsvägar
Övre luftvägsinfektion, hosta, andfåddhet vanligt. Enstaka fall med pneumonit, utred vid misstanke.
CNS påverkan
Trötthet. Yrsel. Huvudvärk.
Interaktionsbenägen substans
Olaparibs nedbrytning sker via CYP3A4/5.
Samtidig administrering av starka inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska betydligt. (Exempel: fenytoin, rifampicin, rifapentin, karbamazepin, nevirapin, fenobarbital och johannesört.)
Samtidig administrering av måttliga inducerare av CYP3A4/5 rekommenderas ej, då Olaparibs effekt kan minska, men kunskap saknas om hur mycket. (Exempel: efavirenz, rifabutin)
Samtidig administrering av starka eller måttliga hämmare av CYP3A rekommenderas ej, då effekten av Olaparib kan öka betydligt. (Exempel starka hämmare: itrakonazol, telitromycin, klaritromycin, proteashämmare förstärkta med ritonavir eller kobicistat, boceprevir, telaprevir och exempel på måttliga hämmare: erytromycin, diltiazem, flukonazol, verapamil). Om samtidig administrering nödvändig ska dosen av Olaparib minskas, se FASS.
Grapefruktjuice konsumtion bör också undvikas samtidigt med behandling med Olaparib.
Olaparib anses vara en mild hämmare av CYP3A varför försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering med för CYP3A känsliga substanser eller substanser med smalt terapeutisk index (t.ex. simvastatin, cisaprid, ciklosporin, ergotalkaloider, fentanyl, pimozid, sirolimus, takrolimus och quetiapin)
Samtidig administrering av statiner skall ske med försiktighet då även andra nebrytningsvägar kan påverkas.
Ytterligare möjliga interaktioner finns, se FASS.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin vanligt, oftast lätt till måttligt förhöjt, kan bli uttalat.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-05-19
    Gastrointestinal påverkan - uppdaterad.

  2. Version: 1.0     2020-04-28
    Regimen fastställdes.