Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Infusionskoncentratet har styrkan 10 mg/ml. Från ordinerad dos beräknas vilken volym Olaratumab som ska ges. Motsvarande volym dras ut fFrån en infusionspåse med Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml, Därefter tillsätts Olaratumab till påsen som vänds försiktigt.
Hållbarheten är 24 timmar kallt + 8 timmar i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
36 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Infusionsrelaterade reaktioner inklusive anafylaxi, har rapporterats. Premedicinering med difenhydramin och dexametason ges till alla patienter inför cykel 1 dag 1 och dag 8 behandling. Om tidigare överkänslighetsreaktion grad 1- 2 rekommenderas premedicinering med difenhydraminklorid intravenöst, paracetamol och dexametason vid kommande behandlingar. Om grad 3 – 4 utsätts Olaratumab permanent.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Övrigt
Muskuloskeletal smärta mycket vanlig, kan bli uttalad, kan pågå några dagar upp till 200 dagar, hos vissa återkom smärtan senare, men förvärrades ej med tiden eller om återkom. Oftast relaterad till cancer eller metastaser eller andra samtidiga tillstånd.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar och mukosit mycket vanliga, kan bli uttalade.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt.