Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 32mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Doser över 8 mg får endast administreras som en intravenös infusion under minst 15 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid ca 3 timmar. Dygnsdos 8-32 mg.
Enligt FASS: 8 mg långsam iv injektion (dvs infusion) följt av 8 mg x 2 oral dos i upp till fem dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes. Maximal engångsdos 16 mg iv, pga dosberoende risk för förlängt QT intervall. Vid högemetogen behandling kan 16 mg iv infusion ges och följas av ytterligare två doser 8 mg iv infusion med 4 timmars mellanrum, se FASS. Oral uppföljning i upp till fem dagar.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Kan också spädas med Glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
12 timmar Rumstemperatur
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förlänger passagetiden i tjocktarmen och kan orsaka förstoppning.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Samtidig administrering av EMEND och naturläkemedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum) rekommenderas inte, då kombinationen orsakar sänkta plasmakoncentrationer av aprepitant (se Interaktioner).
Samtidig användning av EMEND och warfarin resulterar i kortare protrombintid, rapporterad som International Normalized Ratio (INR). För patienter som står på kronisk warfarinbehandling ska INR övervakas noggrant under behandling med EMEND och i 14 dagar efter varje 3-dagarsbehandling med EMEND (se Interaktioner).
Huvudvärk
Paracetamol