Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 32mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som långsam intravenös injektion omedelbart före kemoterapi.

Doser över 8 mg får endast administreras som en intravenös infusion under minst 15 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid ca 3 timmar. Dygnsdos 8-32 mg.
Enligt FASS: 8 mg långsam iv injektion (dvs infusion) följt av 8 mg x 2 oral dos i upp till fem dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes. Maximal engångsdos 16 mg iv, pga dosberoende risk för förlängt QT intervall. Vid högemetogen behandling kan 16 mg iv infusion ges och följas av ytterligare två doser 8 mg iv infusion med 4 timmars mellanrum, se FASS. Oral uppföljning i upp till fem dagar.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol
Huvudvärk vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.
Graviditetsvarning
Möjligen finns ökad risk för gomspalt vid användning under första trimestern. Janusmed beskriver dock användningsområde graviditetsillamående, se Janusmed.
Interaktionsbenägen substans
Ondansetron metaboliseras av ett flertal hepatiska cytokrom P-450 enzymer: CYP3A4, CYP2D6 och CYP1A2. 
Vid samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare med Ondansetron minskar koncentrationen av Ondansetron, med risk för sämre effekt. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare är: fenytoin, karbamazepin och rifampicin.)
Ondansetron orsakar en dosberoende förlängning av QT-intervallet, varför samtidig administrering av läkemedel som förlänger QT-intervallet och/eller orsakar elektrolytrubbningar med Ondansetron endast bör ske med försiktighet, då ökad risk för QT-intervalls förlängning finns.
Samtidig administrering av andra serotonerga läkemedel med Ondansetron har medfört rapporter om serotonergt syndrom. 
Samtidig administrering av Tramadol med Ondansetron kan medföra sämre effekt av Tramadol.
Samtidig administrering av Apomorfin med Ondansetron är kontraindicerat, då risk för hypotension och medvetslöshet föreligger.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-02-08
    antiemetikagrupp grav varning, interaktioner

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg övriga anvisningar läkemdel