Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 32mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som långsam intravenös injektion omedelbart före kemoterapi.

Doser över 8 mg får endast administreras som en intravenös infusion under minst 15 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid ca 3 timmar. Dygnsdos 8-32 mg.
Enligt FASS: 8 mg långsam iv injektion (dvs infusion) följt av 8 mg x 2 oral dos i upp till fem dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes. Maximal engångsdos 16 mg iv, pga dosberoende risk för förlängt QT intervall. Vid högemetogen behandling kan 16 mg iv infusion ges och följas av ytterligare två doser 8 mg iv infusion med 4 timmars mellanrum, se FASS. Oral uppföljning i upp till fem dagar.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol
Huvudvärk vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.