Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Maxdos per administrationstillfälle: 32mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges 1-2 timmar före behandling.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid 3,3-5,4 timmar, ökar med ålder.
Enligt FASS: Rekommenderad dos 8 mg före kemoterapi eller strålning, följt av 8 mg x 2 i upp till 5 dagar, uppföljning för att förebygga fördröjd och långvarig emes.
Om högemetogen behandling kan engångsdos 24 mg ges före behandling och efter 24 timmar följas av 8 mg x 2 i upp till fem dagar.
Toxicitet enl FASS: 48 mg gav lindrig intox, i ö se FASS.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning.
Huvudvärk
Paracetamol
Huvudvärk vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.
Graviditetsvarning
Möjligen finns ökad risk för gomspalt vid användning under första trimestern. Janusmed beskriver dock användningsområde graviditetsillamående, se Janusmed.
Interaktionsbenägen substans
Ondansetron metaboliseras av ett flertal hepatiska cytokrom P-450 enzymer: CYP3A4, CYP2D6 och CYP1A2. 
Vid samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare med Ondansetron minskar koncentrationen av Ondansetron, med risk för sämre effekt. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare är: fenytoin, karbamazepin och rifampicin.)
Ondansetron orsakar en dosberoende förlängning av QT-intervallet, varför samtidig administrering av läkemedel som förlänger QT-intervallet och/eller orsakar elektrolytrubbningar med Ondansetron endast bör ske med försiktighet, då ökad risk för QT-intervalls förlängning finns.
Samtidig administrering av andra serotonerga läkemedel med Ondansetron har medfört rapporter om serotonergt syndrom. 
Samtidig administrering av Tramadol med Ondansetron kan medföra sämre effekt av Tramadol.
Samtidig administrering av Apomorfin med Ondansetron är kontraindicerat, då risk för hypotension och medvetslöshet föreligger.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-02-08
    Antiemetikagrupp uppdateraing, grav och interaktionsbenägen

  2. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg övriga läkemedels anvisningar