Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Oxaliplatin ska alltid administreras före Fluorouracil.
Som spoldropp kan både Glukos 50 mg/ml och Natriumklorid 9 mg/ml användas. För Natriumklorid, se referens Metha et al.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas väl. Får enbart blandas med Glukos 50 mg/ml som infusionsvätska.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.
Fresenius Kabi anger i "Physicochemical Data Sheet" daterad 29 Nov 2022 en hållbarhet, för koncentrationer 0,2-2,0 mg/mL, på 14 dagar både kallt och i rumstemperatur.
Accord anger i "Oxaliplatin Injection 5 mg/mL (Accord Product) - Dilution Stability" daterad 29/09/21 en hållbarhet, för koncentrationer 0,1 mg/mL och 1,2 mg/mL, på 35 dagar både kallt och i rumstemperatur.
Teva svarar "Vi kan enbart rekommendera att våra produkter hanteras enligt aktuell produktresumé, följande information finns om du redan känner till under avsnitt 6.3 Hållbarhet i Oxaliplatin Tevas produktresumé." 

Koncentrationsintervall: 0,2-2 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
14 dygn Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)
14 dygn Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

 • Eiden et al. Physicochemical stability of oxaliplatin in 5 % dextrose injection stored in polyvinyl chloride, polyethylene, and polypropylene infusion bags. Am J Health-Syst Pharm, 2009;66:1929-1933.

 • André et al. Stability of oxaliplatin in infusion bags containing 5% dextrose injection.Am J Health-Syst Pharm 2007; Vol 64 Sep 15:1950-1954.

 • Metha et al. Oxaliplatin in chloride-containing solution

  Mehta et al. Stability of oxaliplatin in chloride-containing carrier solutions used in hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Int J Pharm. . 2015 Feb 1;479(1):23-7.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Kortikosteroid
Patienter med tidigare allergisk reaktion mot platinaföreningar ska övervakas med avseende på allergiska symtom. Vid anafylaxi avbryts infusionen omedelbart och lämplig behandling sätts in. Återinsättande av oxaliplatin är kontraindicerat. Vid akut laryngofaryngeal dysestesi ges nästa infusion på upp till 6 timmar.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Biverkningskontroll
Akut neurosensorisk manifestation mycket vanlig med övergående parestesi, dysestesi och hypoestesi i extremiteter, ibland med motoriska symtom i tillägg, ofta i samband med exponering för kyla. Ovanlig symtomdel av denna akuta form är faryngylaryngeal dysestesi med obehag i svalget. Eventuellt behov av förlångsammad infusionshastighet, se FASS.
Dessutom i relation till kumulativ dos uppträder sensorisk perifer neuropati med stickningar, domningar och smärta. Oftast reversibla, men kan först förvärras flera månader efter utsatt behandling. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2023-04-03
  Har lagt till en ny referens.

 2. Version: 1.4     2023-03-22
  Redigering text under Spädning.

 3. Version: 1.3     2023-03-22
  Hållbarheter uppdaterade och texten för Spädning. Referenserna också uppdaterade.

 4. Version: 1.2     2020-10-22
  justerad ordning hematologisk tox

 5. Version: 1.1     2020-10-22
  neuropati