Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid administrering ska pvc-fritt inf aggregat med in-line filter med max porstorlek på 0,22 mikrom användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas väl.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - i Glukos 5 % anges 7 dagar både kallt och i rumstemperatur. I NaCl 0,9 % anges 14 dagar både kallt och i rumstemperatur.
Actavis, enligt FASS - i Glukos 5 % anges 7 dagar både kallt och i rumstemperatur. I NaCl 0,9 % anges 14 dagar både kallt och i rumstemperatur.
Fresenius Kabi, enligt FASS - 24 timmar i rumstemperatur. I "Paclitaxel Kabi 6 mg/ml, Concentrate for solution for infusion, Physicochemical Data Sheet, daterad 29 Nov. 2022" anges:
I NaCl 0,9 % och ljusskyddat, kallt en hållbarhet på 21 dagar och i rumstemperatur 7 dagar. 
I Glukos 5 % och ljusskyddat, kallt en hållbarhet på 35 dagar och i rumstemperatur 14 dagar.
Sandoz, enligt FASS - 51 timmar både kallt och i rumstemperatur. I "Stability of Solutions for Infusion containing Sandoz Oncology Injectables", Date 2021.07.15. anges en hållbarhet på 14 dagar kallt.

Koncentrationsintervall: 0,3-1,2 mg/ml

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Kortikosteroid
Antihistamin
H2 antagonist
Premedicinering. Enligt FASS: Kortikosteroid, Antihistamin och H2-antagonist (Histamin-2-receptorantagonist). H2-antagonist har dock tagits bort i regiminstruktionerna, i studier har avsaknad av H2-antagonist ej visat sämre effekt.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Alopeci mycket vanligt. Nagel och hudförändringar förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och diarré mycket vanligt. Stomatit vanligt.
Neuropati
Biverkningskontroll
Neuropati är vanligt, oftast mild, dock kan eventuellt dosjusteringsbehov föreligga, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer. Myokardinfarkt och takykardi finns rapporterat. Hjärtsvikt sällsynt.
Levertoxicitet
Måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan medföra ökad risk för biverkningar, framför allt myelosuppression.
Övrigt
Ledvärk och muskelsmärta mycket vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Paklitaxel metaboliseras delvis via CYP2C8 och CYP3A4.
Avsaknad av läkemedelsinteraktionsstudie.
Samtidig administrering av hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel skall medföra försiktighet då risk eventuellt finns för ökad toxicitet genom högre paklitaxel-exponering. (Exempel på hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är ketokonazol och andra imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir och nelfinavir.)
Samtidig administrering av inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel rekommenderas inte då risk finns för minskad effekt av Paklitaxel till följd av minskad Paklitaxel exponering. (Exempel på inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin.)
Vid administrering i kombination med cisplatin skall Paklitaxel ges före Cisplatin för att undvika risk för ökad myelosuppression som ses om Paklitaxel ges efter Cisplatin, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-08-31
  korrigerad text premed H2antagonist

 2. Version: 1.3     2023-06-13
  Hållbarheterna har uppdaterats.

 3. Version: 1.2     2020-03-05
  tillägg av interaktionsbenägen substans

 4. Version: 1.1     2020-02-27
  översyn av paklitaxel vid micellär