Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Vid administrering ska pvc-fritt inf aggregat med in-line filter 0,22 mikrom användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
150 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Koncentrationen av panitumumab ska inte överstiga 10 mg/ml. Doser mindre än eller lika med 1000 mg blandas i 100 ml isoton natriumklorid. Doser över 1000 mg blandas i 150 ml.
Den spädda lösningen ska blandas försiktigt genom vändning, får inte skakas.
Inkompatibelt med glukos.

Koncentrationsintervall: < 10 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Blodtryck
Antihistamin
Puls
Kortikosteroid
Hudtoxicitet
Solskydd
Biverkningskontroll
Infektionsbehandling/profylax
Kortikosteroid
Mjukgörande hudkräm
Acneliknande dermatit, utslag, erytem, klåda, torr hud, hudfissurer och alopeci (håravfall) mycket vanligt. Även nagelbesvär vanligt.
Profylaktisk användning av perorala tetracykliner (6-8 veckor) och topikal applicering av fuktgivande 1% hydrokortisonkräm bör övervägas.
Riktlinjer finns i FASS.
Solljus förvärrar hudreaktionerna varför solskyddskräm och huvudbonad samt begränsad solexponering rekommenderas.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré och kräkning vanligt. Buksmärta och förstoppning förekommer också.
Elektrolytrubbning
Elektrolyter
Gradvis sjunkande magnesiumhalter i serum förekommer ofta och kan leda till allvarlig hypomagnesemi, reversibel efter utsättning.
Ögonpåverkan
Keratit har rapporterats. Vid tecken på keratit (akut eller förvärrad ögoninflammation, tårflöde, ljuskänslighet, dimsyn, ögonsmärta och, eller röda ögon) skall ögonläkare konsulteras. Behandling med Panitumumab kan behöva avbrytas. Försiktighet hos patienter med anamnes på keratit, ulcerös keratit eller mycket torra ögon