Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Vid administrering ska pvc-fritt inf aggregat med in-line filter 0,22 mikrom användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

150 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Koncentrationen av panitumumab ska inte överstiga 10 mg/ml. Doser mindre än eller lika med 1000 mg blandas i 100 ml isoton natriumklorid. Doser över 1000 mg blandas i 150 ml.
Den spädda lösningen ska blandas försiktigt genom vändning, får inte skakas.
Inkompatibelt med glukos.

Koncentrationsintervall: < 10 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Blodtryck
Antihistamin
Puls
Kortikosteroid
Rapporter finns om infusionsrelaterade reaktioner.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Kortikosteroid
Infektionsbehandling/profylax
Hudbesvär mycket vanligt, oftast milda, men uttalade besvär förekommer. Acneliknande utslag mycket vanligt. Utslag, torr hud, klåda och nagelbesvär (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion) vanligt. Enstaka rapporter om allvarliga hudreaktioner. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Överväg profylaktisk tetracykliner och mild kortisonkräm, se FASS. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling, dosjustering eller utsättning, se FASS. 
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré och kräkning vanligt. Buksmärta och förstoppning förekommer också.
Elektrolytrubbning
Elektrolyter
Hypomagnesemi vanligt, kan bli uttalad. Kan vara fördröjd, upp till 8 v efter avslutad behandling, dock reversibel. Hypokalemi förekommer.
Kontroll av elektrolyter, eventuellt behov av elektrolyttillförsel.
Ögonpåverkan
Keratit har rapporterats. Vid tecken på keratit (akut eller förvärrad ögoninflammation, tårflöde, ljuskänslighet, dimsyn, ögonsmärta och, eller röda ögon) skall ögonläkare konsulteras. Behandling med Panitumumab kan behöva avbrytas. Försiktighet hos patienter med anamnes på keratit, ulcerös keratit eller mycket torra ögon

Versionsförändringar

  1. Version: 1.4     2024-03-28
    hypomagnesemi text justerad

  2. Version: 1.3     2023-06-01
    hudtox uppdaterad

  3. Version: 1.2     2023-03-21
    Granskning - lagt till Panitumumab.