Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ta EJ tillsammans med stjärnfrukt (carambola), granatäpple eller grapefrukt och drick inte granatäpple- eller grapefruktjuice. Mängden aktivt läkemedel ökar.
Missad dos kan tas upp till 12 timmar efter angiven doseringstid. Vid kräkningar ska patienten inte ta någon extra dos utan ta nästa ordinerade dos som vanligt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Övrigt
Blödning finns rapporterat. Gastrointestinal och pulmonell blödning allvarliga varianter.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar och buksmärtor vanligt. Kontroll av elektrolyter så ej brist uppstår. Eventuellt profylax mot diarré.
Hjärttoxicitet
Arytmier och EKG förändringar förekommer. Bradykardi, förmaksflimmer, takykardier/hjärtklappning. Även QT-intervallsförlängning har rapporterats. Försiktighet vid känd hjärtproblematik inklusive läkemedelsbehandling där QT-förlängnings risk ökad.
Blodtrycksförändringar, både hyper och hypotoni förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levertransaminaser och bilirubin förekommer, oftast lätta och övergående. Eventuellt uppehåll i behandling eller dosjustering se FASS.
Övrigt
Trötthet, asteni vanligt. Sjukdomskänsla. Ledsvullnad.
CNS påverkan
Yrsel, huvudvärk och insomningssvårigheter vanligt. Intrakraniell blödning förekommer.
Andningsvägar
Hosta, andnöd/dyspné vanligt. Andningssvikt, väsande andning och näsblod förekommer.
Hudtoxicitet
Utslag, rodnad förekommer. Petekier mindre vanligt.
Endokrinologi
Hypotyreos, hypocalcemia, hypoalbuminemia, hypofosfatemi, hypokalemi, hyponetremi, men även hyper så som hyperfosfatemi, hypermagnesemi, hyperglykemi, hyperurikemi förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Parabinostat metaboliseras via både CYP och icke CYP medierade vägar och är substrat för Pgp.
Samtidig behandling med starka CYP3A och eller Pgp-hämmare medför eventuellt ökad effekt av Parabinostat. För dosjusterings, se FASS. (Exempel: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, posakonazol och nefazodon)
Samtidigt intag av hämmare av cytokrom p450 3A enzymer kan öka biotillgängligheten av Parabinostat, varför patienter bör undvika: stjärnfrukt (carambola), grapefrukt, grapefruktjuice, granatäpplen och granatäpplejuice.
Samtidig behandling med starka CYP3A4 inducerare kan minska effekten av Parabinostat,varför kombination bör undvikas. (Exempel: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum))
Parabinostat kan ge effektförändring på substanser som metaboliseras via CYP2D6, se FASS. (Exempel: atomoxetin, dextrometorfan, metoprolol, nebivolol, perfenazin och pimozid)