Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: IE/m²
Administreringsväg: Intramuskulär

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Till barn ska doser över 1500 IE (2 ml) fördelas på fler insticksställen.
Till vuxna ska doser över 2250 IE (3 ml) fördelas på fler insticksställen.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Pulver till lösning - 5,2 ml vatten för injektionsvätskor sätts till pulvret. Flaskan snurras försiktigt tills pulvret lösts upp. Ger en lösning med 750 E/ml. Volym som motsvarar ordinerad dos dras upp i spruta som försluts och märks. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Hypersensitivitetsreaktion vanligt.
Hematologisk toxicitet
Koagulationsrubbningar förekommer, kan bli allvarliga, både trombos och blödningsbenägenhet. Trombosrisk kan öka vid samtidig kortisonbehandling.
Anemi och myelosuppression har rapporterats.
CNS påverkan
Cerebral trombos (inklusive hjärninfarkt och sinustrombos) och hjärnblödning förekommer på grund av koagulationsrubbning. 
Krampanfall, perifer motorisk neuropati förekommer. Fallrapport om reversibelt posteriort leukoencefalopati.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt, kan bli allvarliga. Hypoalbuminemi vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Akut pankreatit förekommer, kan bli allvarlig, enstaka dödsfall rapporterade. 
Diarré, buksmärta, illamående och kräkning vanligt. Minskad aptit och viktnedgång vanligt.
Endokrinologi
Hyperglykemi vanligt, behandlingsbehov med insulin förekommer.
Immunologisk reaktion
Urtikaria vanligt. Allvarliga reaktioner förekommer. Antikroppsbildning kan uppstå, risk för neutraliserande effekt, överväg byte till annan asparaginasberedning se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Möjlig risk för fluktuerande koagulationsfaktorer efter administrering av Pegaspargas, varför försiktighet vid samtidig administrering av antikoagulantia, ASA, NSAID och glukokortikoider.
Omedelbart föregående eller samtidig administrering av Vinkristin vid Pegaspargasadministrering kan öka Pegaspargastoxicitet. 
Administrering av Pegaspargas före Vinkristin kan öka neurotoxicitet för Vinkristin. Vinkristin ska ges minst 12 timmar före Pegaspargas för att minimera toxicitet.
En indirekt interaktion mellan Pegaspargas och orala preventivmedel kan ej uteslutas, därav ska annan säker preventivmedelsmetod användas.
Interaktion med Metotrexat och Cytarabin kan förekomma, se FASS.