Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: E/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

E/m2 kan ha åldersberoende dosstege.
Dosering E/kg kan förekomma, kontrollera alltid mot protokoll.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Pulver till lösning - 5,2 ml vatten för injektionsvätskor sätts till pulvret. Flaskan snurras försiktigt tills pulvret lösts upp. Ger en lösning med 750 E/ml. Ordinerad dos sätts till vald infusionslösning. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Hypersensitivitetsreaktion vanligt.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Koagulationsrubbningar förekommer, kan bli allvarliga, både trombos och blödningsbenägenhet. Trombosrisk kan öka vid samtidig kortisonbehandling.
Anemi och myelosuppression har rapporterats.
CNS påverkan
Cerebral trombos (inklusive hjärninfarkt och sinustrombos) och hjärnblödning förekommer på grund av koagulationsrubbning. 
Krampanfall, perifer motorisk neuropati förekommer. Fallrapport om reversibelt posteriort leukoencefalopati.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda levervärden vanligt, kan bli allvarliga. Hypoalbuminemi vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Akut pankreatit förekommer, kan bli allvarlig, enstaka dödsfall rapporterade. 
Diarré, buksmärta, illamående och kräkning vanligt. Minskad aptit och viktnedgång vanligt.
Endokrinologi
Hyperglykemi vanligt, behandlingsbehov med insulin förekommer.
Immunologisk reaktion
Biverkningskontroll
Urtikaria vanligt. Allvarliga reaktioner förekommer. Vid allergisk reaktion finns stor risk att antikroppsbildning skett. Antikroppsbildning ger stor risk för neutraliserande effekt, överväg byte till annan asparaginasberedning, se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Möjlig risk för fluktuerande koagulationsfaktorer efter administrering av Pegaspargas, varför försiktighet vid samtidig administrering av antikoagulantia, ASA, NSAID och glukokortikoider.
Omedelbart föregående eller samtidig administrering av Vinkristin vid Pegaspargasadministrering kan öka Pegaspargastoxicitet. 
Administrering av Pegaspargas före Vinkristin kan öka neurotoxicitet för Vinkristin. Vinkristin ska ges minst 12 timmar före Pegaspargas för att minimera toxicitet.
En indirekt interaktion mellan Pegaspargas och orala preventivmedel kan ej uteslutas, därav ska annan säker preventivmedelsmetod användas.
Interaktion med Metotrexat och Cytarabin kan förekomma, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.7     2024-04-25
  barnspec kommentar tillägg om åldersstege

 2. Version: 1.6     2023-11-09
  immunologisk text justerad, granskad barn o IE blev E.

 3. Version: 1.5     2023-04-05
  Spädning - endast textjustering.

 4. Version: 1.4     2023-03-30
  barnkryss

 5. Version: 1.3     2023-03-30
  uppdaterad inför barn kryss

 6. Version: 1.2     2023-03-21
  Lagt till substansnamn under Granskning.

 7. Version: 1.1     2020-08-27
  justerad text om Vinkristin.

 8. Version: 1.0     2020-08-27
  Regimen fastställdes.