Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Preparatet Armisarte, Pemetrexed EVER Pharma och Kabi Fresenius innehåller trometamol som hjälpämne. Trometamol är inkompatibelt med Cisplatin. Infusionsslangen ska därför sköljas med Natriumklorid 9 mg/ml, ca 25 ml, efter infusion av någon av dessa produkter och innan infusion av Cisplatin, se FASS.
Pemetrexed Mylan innehåller L-Arginin som också är inkompatibelt med Cisplatin. Infusionsslangen ska därför sköljas med Natriumklorid 9 mg/ml, ca 25 ml, efter infusion av någon av dessa produkter och innan infusion av Cisplatin, se FASS.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Det finns pulver till koncentrat och det finns infusionskoncentrat. Dessa kan sedan tillsättas till infusionsvätska Natriumklorid 9 mg/ml alternativt Glukos 50 mg/ml. Beredning och hållbarhet i infusionsvätskan varierar, därför måste detta anpassas till aktuellt preparat och informationen från respektive läkemedelsbolag.
Följande hållbarheter anges i FASS:
Accord - 72 timmar i rumstemperatur.
EVER Pharma - 28 dagar kallt och 7 dagar i rumstemperatur.
Kabi Fresenius - 21 dagar kallt och 7 dagar i rumstemperatur.
Hexal - 7 dagar i rumstemperatur.
Mylan - 24 timmar kallt.
Pfizer - 24 timmar kallt.
STADA - 72 timmar kallt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE NSAID
NSAID och salicylsyrapreparat i höga doser skall undvikas 2 dagar före t.o.m. 2 dagar efter behandlingsdag med pemetrexed p.g.a. risk för ökade biverkningar hos patienter med lätt till måttlig njurinsufficiens.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Kortikosteroid
Hudreaktioner vanliga. Förbehandling med kortison minskar förekomst.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Folsyra
Vitamin B12
Folsyra och Vitamin B12 skall ges som skydd.
Folsyra (ex Folsyra) 350-1000 mikrogram peroralt dagligen, minst 5 doser veckan före första behandlingsdag pemetrexed och därefter minst tom 21 dagar (3 v) efter sista behandlingsdag pemetrexed.
Vitamin B12 (Behepan) 1000 mikrogram intramuskulärt. Första dos under veckan före första behandlingsdag pemetrexed. Därefter en gång var nionde vecka och kan då ges samma dag som pemetrexed.
Vid hematologisk toxicitet trots skydd: Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos pemetrexed enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Njurtoxicitet
Data otillräckliga för användning vid kreatininclearence under 45 ml/min, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 2.1     2023-03-21
    Information om hållbarheter har uppdaterats. Likaså innehåll av Trometamol eller L-arginin som är inkompatibelt med Cisplatin.