Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 240mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Använd ett inbyggt eller monterat filter (0,2 eller 0,22 mikrometer porstorlek) vid infusion.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Polatuzumab vedotin 30 mg löses med 1,8 ml Sterilt vatten. Polatuzumab vedotin 140 mg löses med 7,2 ml Sterilt vatten. Spruta försiktigt utmed flaskans vägg och inte direkt på pulvret. Vänd försiktigt runt till all substans är löst. Stamlösningens koncentration är 20 mg/ml. Ordinerad dos sätts till infusionspåsen och blandas försiktigt. Doser under 75 mg blandas i en 50 ml infusionspåse med Glukos 50 mg/ml eller Natriumklorid 9 mg/ml. Obs! Om infusionen skall transporteras, töm påsen på luft och använd kyllåda för att undvika turbulens under transporten.

Koncentrationsintervall: 0,72-2,7 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
72 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)
8 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Antihistamin
Paracetamol
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neutropeni, trombocytopeni och anemi vanligt, kan bli uttalad.
Profylaktisk administrering av granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) ska övervägas. 
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Pneumoni, herpesvirusinfektioner, övre luftvägsinfektioner vanligt. Sepsis, CMV infektioner förekommer.
Neuropati
Monitorering
Perifer neuropati, framförallt sensorisk, men även motorisk. Vanligt, oftast grad1-2. Kan uppstå redan vid första behandlingen. Ofta reversibel. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller utsättning av behandling, se FASS.
CNS påverkan
Fallrapport progressive multifokal leukoencefalopati (PML) finns. PML kan misstänkas vid nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken hos patienter, gör uppehåll med behandling vid misstanke, se FASS.
Yrsel, gångstörningar.
Gastrointestinal påverkan
Diarré och illamående vanligt. Förstoppning, kräkning, buksmärta förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer. Fallrapporter om allvarlig levertoxicitet, riskökning möjligt samband med tidigare leversjukdom, förhöjda transaminaser vid behandlingsstart och samtidig annan läkemedelsbehandling. Kontrollera levervärden inför och under behandling.
Hudtoxicitet
Klåda vanligt.
Övrigt
Minskad aptit och viktminskning vanligt. Fatigue, asteni vanligt. Ledvärk förekommer. 
Hypokalemi, hypoalbuminemi, hypokalcemi vanligt.
Tumörlyssyndrom
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av Polatuzumab vedotin med starka CYP3A4- och P-gp-hämmare skulle kunna leda till ökade mängder av Polatuzumab vedotins aktiva metabolit MMAE vilket i sin tur kan ge ökad risk för toxicitet av Polatuzumab vedotin.(Exempel på starka CYP3A4-hämmare är: boceprevir, klaritromycin, cobicistat, indinavir, itrakonazol, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, ritonavir, sakvinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol.) Modellsimulering, se FASS.
Samtidig administrering av Polatuzumab vedotin och starka CYP3A4-inducerare skulle kunna minska exponeringen för Polatuzumab vedotins aktiva metabolit MMAE och därmed leda till minskad effekt. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare är: rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, johannesört [Hypericum perforatum.) Modellsimulering, se FASS.
Samtidig administrering av Polatuzumab vedotin med Rituximab kräver ingen dosjustering.
Samtidig administrering av Polatuzumab vedotin med Bendamustin kräver ingen dosjustering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2023-03-21
  Redigering av texten under Spädning.

 2. Version: 1.2     2021-02-09
  Uppdaterat hållbarhet och spädning av ny förpackning enl. SPC.

 3. Version: 1.1     2020-10-22
  Lagt till spädningsvätska Natriumklorid 9 mg/ml 100 eller 50 ml.

 4. Version: 1.0     2020-10-07
  Regimen fastställdes.