Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missas, tas nästa dos påföljande dag.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Infektionsrisk
Ökad risk för infektion, inklusive pneumoni och övre luftvägsinfektioner. Fall av reaktivering av Hepatit B finns rapporterade, HBV test bör tas före behandlingsstart.
Övrigt
Trötthet, feber och perifera ödem förekommer, kan bli uttalade.
CNS påverkan
Nedsatt medvetandegrad, yrsel och förvirring förekommer. Perifer sensorisk neuropati.
Tromboembolism
Djup ventrombos. Cerebrovaskulära händelser. Antikoagulantia behandling rekommenderas, såvida ej kontraindicerat.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, kräkning och förstoppning vanligt, kan bli uttalade. Illamående vanligt, men mindre vanligt uttalat.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda.
Immunologisk reaktion
Allergiska reaktioner har rapporterats (angioödem och svåra hudreaktioner).
Andningsvägar
Dyspné och hosta vanligt. Fallrapporter om interstitiell lungsjukdom.
Levertoxicitet
Förhöjda nivåer av ALAT och bilirubin förekommer. Enstaka fall av hepatit.
Interaktionsbenägen substans
Vid administration samtidigt med starka hämmare av CYP1A2 (t.ex. ciprofloxacin, enoxacin och fluvoxamin), ska Pomalidomiddosen sänkas med 50 %.
Graviditetsvarning
Pomalidomid har teratogen effekt. Fertila kvinnliga patienter och även manliga patienter måste informeras noga, se FASS. Effektiv preventivmetod måste användas, detta gäller även män, då Pomalidomid förekommer i sädesvätska.