Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört bör undvikas.
Om en dos missats tas nästa dos på den vanliga tiden.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Tromboembolism
Arteriell ocklusion inklusive hjärtinfarkt, stroke, njurartärstenos och retinalkärlsocklusion förekommer. Möjlig riskökning med stigande ålder eller tidigare ischemi, hypertoni, diabetes eller hyperlipidemi. Risk-nytta skall övervägas om tidigare hjärtinfarkt eller stroke förekommit hos patient, se FASS.
Venös tromboembolism inklusive djup ventrombos, lungemboli, tromboflebit och venös ocklusion retinala kärl förekommer.
Hypertoni
Hypertension vanligt. Blodtryck ska övervakas och normalt blodtryck eftersträvas under behandling med Ponatinib. Om kraftigt förvärrad, okontrollerad eller behandlingsresistent hypertoni uppstår bör behandling med Ponatinib avbrytas och utredning av nytillkommen njurartärstenos övervägas.
Hjärttoxicitet
Nedsatt vänsterkammarfunktion förekommer, kan bli uttalad. Överväg avbrytande av behandling med Ponatinib vid uttalad hjärtsvikt, se FASS.
Arytmi förekommer, varav förmaksflimmer vanligast.
Övrigt
Blödningar har rapporterats inklusive subdural hematom och gastrointestinala blödningar.
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser vanligt. Fallrapport med leversvikt, kan bli uttalad. Leverfunktionsprover bör tas före behandlingsstart, därefter så ofta som kliniskt motiverat.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning, buksmärtor, diarré, illamående och kräkning vanligt. Förhöjt lipas vanligt.
Pankreatit förekommer, kan bli uttalad. Pankreatit vanligare de första två månaderna av behandlingen. Kontroll av serumlipas varannan vecka de första två månaderna och därefter regelbundet. Eventuellt uppehåll i behandling med Ponatinib eller dosjusteringsbehov, se FASS.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk, framförallt övre luftvägsinfektioner, pneumoni och urinvägsinfektion. Reaktivering av Hepatit B har rapporterats, se FASS.
CNS påverkan
Huvudvärk, yrsel och insomningssvårigheter vanliga. Utmattning/fatigue, asteni förekommer. Perifer neuropati har rapporterats.
Ögonpåverkan
Dimsyn, torra ögon, konjunktivit, ögonlocksödem och synnedsättning förekommer. Trombos och ocklusion i retinalven liksom ocklusion av retinalartär har rapporterats.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och torr hud vanligt.
Övrigt
Led-, skelett- och muskelsmärta vanligt inklusive ryggsmärta.
Interaktionsbenägen substans
Försiktighet bör iakttas och en reduktion av startdosen av Ponatinib bör övervägas vid samtidig användning av starka CYP3A-hämmare då koncentrationen av Ponatinib skulle kunna öka. (Exempel på starka CYP3A-hämmare: klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, troleandomycin, vorikonazol och grapefruktjuice.)
Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare med Ponatinib ska undvikas, då koncentrationen av Ponatinib minskar. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och johannesört.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-06-17
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.