Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Patienterna ska svälja kapslarna hela med ett glas vatten, på fastande mage. De ska inte äta under minst två timmar före och minst en timme efter intag av Pralsetinib.
Om en dos Pralsetinib missas, ska patienten ta den missade dosen snarast möjligt samma dag. Det vanliga dagliga doseringsschemat för pralsetinib ska återupptas nästa dag.
Vid kräkning efter intag av en dos Pralsetinib, ska patienten inte ta ytterligare en dos utan fortsätta doseringen enligt schemat.
Grapefrukt och Johannesört får ej intas under pågående behandling. 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi, neutropeni, leukopeni, trombocytopeni vanligt till mycket vanligt
Blödningshändelser vanligt, kan nå grad 3 och mer, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Enligt tabell förekommer pneumoni och urinvägsinfektion.
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden mycket vanligt, oftast grad 1-2, men kan nå grad 3 eller mer. Reversibelt vid utsättning. Eventuellt behov av uppehåll och dosjustering, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning mycket vanligt. Diarré vanligt till mycket vanligt. Muntorrhet, illamående, buksmärta och kräkningar vanligt. Stomatit förekommer.
Andningsvägar
Hosta och dyspné vanligt. Pneumonit förekommer, utred vid misstanke och om konstaterad diagnos, eventuellt uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning, se FASS.
Hjärttoxicitet
QT-förlängning förekommer, oftast grad 1-2. Eventuellt behov av uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning, se FASS.
Hypertoni
Blodtryck
Antihypertensiv behandling
Hypertoni mycket vanligt, oftast grad 1-2, men även grad 3 har förekommit. Optimera blodtrycket före behandlingsstart, kontrollera blodtryck under behandling, behandla blodtrycksförhöjning med befintliga blodtrycksmediciner. Eventuellt behov av uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning, se FASS. 
Övrigt
Trötthet/fatigue mycket vanligt. 
Huvudvärk och smakrubbning förekommer.
Feber vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare eller kombinerade P-gp- och starka CYP3A4-hämmare med pralsetinib ska undvikas, då koncentrationen av pralsetinib kan öka betydligt, medförande ökad risk för biverkningar. (Exempel på starka CYP3A4-hämmare eller kombinerade P-gp- och starka CYP3A4-hämmare är: ritonavir, sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, grapefrukt eller pomeranser.)
Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare med pralsetinib ska undvikas, då koncentrationen av pralsetinib kan minska betydligt, med risk för minskad effekt. (Exempel på starka CYP3A4-inducerare är karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och Johannesört (Hypericum perforatum).)
Samtidig administrering av läkemedel med snävt terapeutiskt intervall som är substrat för CYP-enzymer (CYP3A4, CYP2C9 och CYP2C8) och transportörer (P gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, MATE1 och MATE2-K) med pralsetinib ska undvikas. (Exempel på sådana läkemedel är: ciklosporin, paklitaxel och warfarin.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-05-11
    Regimen fastställdes.