Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Patienten bör varnas för samtidigt alkoholintag, prokarbazin har antabus-effekt. De bör också undvika mat med högt innehåll av tyramin, t.ex. mögelost, övermogen frukt, fermenterade grönsaker, fermenterad korv (t ex salami), jästextrakt och sojasås/sojabönprodukter.
Intag på kvällen kan minska illamåendet.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Natulan kapsel 50 mg från Sigma-Tau finns.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Leukopeni, trombocytopeni, reversibel påverkan finns angiven, osäkert hur vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, minskad aptit, mycket vanligt, men oftast övergående. 
Övrigt
Azoospermia och ovariedysfunktion finns rapporterat (eventuellt vid kombination med kemoterapi), kan vara irreversibel.
Övrigt
Undvik alkohol då prokarbazin kan ha en disulfiram (Antabus) liknande effekt. 
Prokarbazin är en svag MAO hämmare vilket kan ge interaktioner med mat med hög tyraminhalt och ge risk för hypertoni. Det är dock ovanligt med reaktioner, men man kan undvika (åtminstone stora doser av) mögelost, övermogen frukt, fermenterade grönsaker, fermenterad korv (t ex salami), jästextrakt och sojasås/sojabönprodukter. 
Interaktionsbenägen substans
Anses vara en svag MAO-hämmare. 
Samtidig administrering av antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) och centralstimulantia (metylfenidat och selegilin) med prokarbazin kan ge ökad risk för serotonergt syndrom.
Samtidig administrering av antipsykotika (fentiazin, thiopental) med prokarbazin kan ge ökade biverkningar av antipsykotika så som CNS depression.
Samtidig administrering av Clozapin med prokarbazin kan öka risk för agranulocytos.
Samtidig administrering av enzym-inducerande antiepileptika kan öka risk för allergisk reaktion (hypersensitivity) av prokarbazin. 
Samtidig administrering av hypertoni medicin med prokarbazin kan ge ökad effekt av hypertoni medicin.

Samtidig administrering av antihistaminer för systemiskt bruk med prokarbazin och risk för CNS-depression (mekanism okänd), detta är en tidigare uppgift från regimbibliotekets text, men verifieras ej i SmPC eller Lexicomp, osäker uppgift.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-12-14
    tyraminhaltig mat igen

  2. Version: 1.1     2023-08-10
    Uppdaterad, bananer stämde ej