Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas en halv timme före måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Alkohol kan påverka effekten av detta läkemedel.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Bradykardi vanligt, AV-block har rapporterats. Försämring av hjärtsvikt har rapporterats.
Övrigt
Perifer kyla extremiteter vanligt. Raynauds fenomen förekommer. Trötthet, muskelsvaghet och hypotension har rapporterats.
CNS påverkan
Yrsel förekommer. Sömnstörningar och hallucinationer har rapporterats. Försämring i Myastenia Gravis har rapporterats.
Andningsvägar
Andfåddhet förekommer. Bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats.
Endokrinologi
Betablockare kan maskera tecken på hypertyreos eller hypoglykemi (fråmst genom att minska takykarditendens). Risk för upphov till eller förlängd hypoglykemi hos diabetiker. Enstaka fall av hypoglykemi även hos icke-diabetiker har rapporterats.
Immunologisk reaktion
Propranolol kan förstärka en anafylaktisk reaktion och behandling med adrenalin i normal dos ger inte alltid förväntad effekt.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av barbitursyraderivat och propranolol bör undvikas, då metabolismen av betablockare induceras.
Samtidig administrering av propafenon och propranolol bör undvikas, då plasmakoncentrationen av propranolol kan stiga.
Samtidig administrering av verapamil och propranolol bör undvikas, då risken för bradykardi och blodtrycksfall ökar.
Ett stort antal substanser kan kräva dosanpassning vid samtidig administrering med propranolol, se FASS för information (amiodaron, klass-I-antiarytmika, NSAID, cimetidin,diltiazem, epinefrin, fenylpropanolamin, fluvoxamin, kinidin, klonidin, klorpromazin, lidokain, rifampicin, rizatriptan, teofyllin).

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2022-11-10
    justerad observandum profil

  2. Version: 1.0     2022-11-07
    Regimen fastställdes.