Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: kBq
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

En ml lösning innehåller 1100 kBq radium-223-diklorid (Xofigo).
Administreras som långsam injektion (i allmänhet upp till 1 minut). Den intravenösa katetern eller kanylen måste spolas med isoton natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) före och efter injektion av radium-223-diklorid (Xofigo).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Får endast administreras av personer som har behörighet att hantera radiofarmaka!!
Radium-223 är en alfastrålare med en halveringstid på 11,4 dagar.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgshämning förekommer, kan bli allvarlig, nadir cirka 2-3 veckor efter engångsdos, om ej återhämtat sig på 6 veckor, överväg risk/nytta, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning och diarré förekommer.
Övrigt
Reaktioner vid injektionsstället förekommer (rodnad, smärta, svullnad).