Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: kBq
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Godkänt läkemedel Xofigo.
Radiofarmaka - administreras av personer som har behörighet att hantera radiofarmaka, i ändamålsenliga lokaler. Xofigo är en alfastrålare.
Administreras som långsam injektion (i allmänhet upp till 1 minut). Den intravenösa infarten spolas med Natriumklorid 9 mg/mL före och efter administrering av Xofigo.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kontraindicerat i kombination med Abirateronacetat (frakturrisk). Baserat på halveringstiden för Xofigo och Abirateron rekommenderas att efterföljande behandling med Xofigo inte sätts in inom 5 dagar efter den senaste administreringen av Abirateronacetat (se FASS).
Patienterna ska ha skelettstärkande behandling i form av bisfosfonater.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Xofigo är en bruksfärdig lösning och ska inte spädas eller blandas med någon annan lösning.
Volymen som ska administreras till en viss patient beräknas på basis av:
Patientens kroppsvikt (kg)
Dosnivå (55 kBq/kg kroppsvikt)
Halveringstid på 11,4 dagar.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Trombocytopeni förekommer, inklusive grad 3-4. Neutropeni förekommer, kan nå grad 3-4.
Gastrointestinal påverkan
Monitorering
Diarré, illamående och kräkning vanligt, kan bli uttalade, dock oftast grad 1-2.
Övrigt
Ökad risk för skelettfraktur.
Reaktioner vid injektionsstället förekommer.
Graviditetsvarning
Radium223diklorid har hittills endast indikation prostatacancer.
Män med fertil kvinnlig partner bör använda effektiv preventivmedel under behandlingen och ytterligare 6 månader. (Potentiell effekt på spermatogenes förknippad med strålning.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-08-29
    Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till att Xofigo är en alfastrålare.

  2. Version: 1.1     2023-08-28
    Uppdaterat texten under Övriga anvisningar för läkemedelsadministration och under Spädningsinformation.

  3. Version: 1.0     2023-08-10
    Regimen fastställdes.