Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Använd ett infusionsset med ett proteinbesparande filter med storleken 0,22 mikrometer.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Koncentrationsintervall från Eli Lilly Sweden AB 2015-12-18.

Koncentrationsintervall: 0,4-4,0 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hypertoni
Blodtryck
Antihypertensiv behandling
Hypertoni vanligt.
Tromboembolism
Atreriella tromboemboliska händelser (exempel hjärtinfarkt, hjärtstillestånd och cerebrovaskulär händelse), fallrapporter finns.
Gastrointestinal påverkan
Diarré och buksmärtor vanligt. Gastrointestinal blödningsrisk ökad. Gastrointestinal perforation och fistelbildning ökad risk.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Infusionsrelaterad reaktion finns beskrivet, vanligast vid första eller andra infusionen av Ramucirumab.
Njurtoxicitet
Proteinuri förekommer, kan bli uttalad.
CNS påverkan
Trötthet/asteni vanligt. Huvudvärk förekommer.
Slemhinnetoxicitet
Näsblödning vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-21
    Redationell ändring text Spädning.