Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

till 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Rasburikas späds med hela volymen av den bifogade ampullen med spädningsvätska (1,5 mg späds med 1 ml; 7,5 mg med 5 ml). Sväng runt lösningen, skaka inte! Stamlösningen har koncentrationen 1,5 mg/ml.
Volym att dra upp beror på patientens kroppsvikt. Denna späds med Natriumklorid 9 mg/ml till en sammanlagd volym på 50 ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Vanligast med mindre allvarliga allergiska reaktioner så som hudutslag och urtikaria. Enstaka händelser med hypotension, bronkospasm, rinit och allvarlig anafylaxi har inträffat.
Hematologisk toxicitet
Fallrapporter med methemoglobinemi och hemolys, se FASS.
Infektionsrisk
Feber är vanligt.