Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tabletterna tas vid samma tidpunkt varje dag efter en lättare måltid. förslagsvis frukost.
Missad dos tas under samma dag, men INTE två doser samma dag för att kompensera missad dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi och trombocytopeni vanligt, oftast grad 1 – 2, kan dock nå grad 3 - 4. Även leukopeni. 
Blödningsincidens ökad, enstaka allvarliga blödningar har rapporterats.
Infektionsrisk
Infektion vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar, stomatit vanligt. Smakstörningar, muntorrhet, gastroesofagal reflux och gastroenterit förekommer. Fistelbildning och perforation har rapporterats.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda värden bilirubin och levertransaminaser vanligt. Allvarlig leverdysfunktion har rapporterats, monitorering av levervärden viktigt, eventuell dosjustering se FASS.
Hudtoxicitet
Palmar-plantar erytrodysestesi (PPE/ hand och fot syndrom), utslag och håravfall (alopeci) vanligt. Torr hud, erytema multiforme och nagelsjukdom förekommer. Eventuell dosjustering efter gradering, se FASS.
Sämre sårläkning
Regorafenib hämmar vascular endothelial growth factor, varför försämrad läkning kan inträffa. Uppehåll i behandling bör således göras vid större kirurgiska ingrepp.
Hypertoni
Blodtryck
Antihypertensiv behandling
Hypertoni vanligt. Blodtrycket bör kontrolleras och adekvat behandling insättas.
Hjärttoxicitet
Ischemisk hjärtsjukdom inklusive hjärtinfarkt har rapporterats.
Övrigt
Asteni/trötthet, feber, minskad aptit och viktnedgång vanligt. Även heshet (dysfoni) vanligt.
Elektrolytförändringar och förhöjt TSH, lipas och amylas vanliga, men oftast lätta till måttliga.
Övrigt
Enligt studierapporter finns etnisk skillnad, asiatiska patienter har haft högre incidens av levertoxicitet och hudtoxicitet än kaukasiska patienter.
CNS påverkan
Posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES) har rapporterats i enstaka fall. Utred snabbt vid symtom som kramper, svår huvudvärk, mental påverkan, synstörning eller kortikal blindhet, om bekräftad diagnos, utsättning av behandling.
Interaktionsbenägen substans
Regorafenib metaboliseras enligt indikation i in vitro data via cytokrom CYP3A4 och UGT1A9. 
Samtidig användning av starka hämmare av CYP3A4 med regorafenib bör undvikas, eventuell sker ökning av koncentration av regorafenib och minsking av aktiva metaboliter, se FASS. (Exempel på starka CYP3A4-hämmare är: klaritromycin, grapefruktjuice, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, telitromycin och vorikonazol.)
Samtidig administrering av starka CYP3A4 inducerare med regorafenib bör undvikas, eventuell sker minskning av koncentration regorafenib och ökning av aktiva metoboliter, se FASS. Exempel på starka CYP3A4-inducerare är: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och Johannesört.) 
Indikationer finns på att samtidig administrering av BCRP-substrat med regorafenib kan ge ökade koncentrationer av BRCP-substrat, varför noggrann övervakning behövs. (Exempel på BCRP-substrat är: metotrexat, fluvastatin, atorvastatin och rosuvastatin.)
Ytterligare möjliga interaktioner finns, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-10-09
    barnkryss

  2. Version: 1.1     2023-10-09
    uppdaterad inför barnkryss