Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Se FASS för rekommenderad initial infusionshastighet vid första respektive andra behandlingen.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Rituximab späds till önskad koncentration genom tillsats till en infusionspåse med Natriumklorid 9 mg/ml, blanda försiktigt.
Hållbarheten är 24 timmar kallt PLUS 12 timmar RT.

Koncentrationsintervall: 1-4 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
36 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Paracetamol
Blodtryck
Kortikosteroid
Puls
Antihistamin
Allvarligt cytokinfrisättningssyndrom karakteriseras av svår dyspné ofta förenad med bronkospasm och hypoxi. Dessutom förekommer feber, frossa, stelhet, urtikaria och angioödem. Infusionen skall omedelbart avbrytas.
Se FASS för rekommenderad initial infusionshastighet vid första respektive andra behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Anemi, leukopeni, neutropeni och trombocytopeni vanliga, oftast milda, men kan bli uttalade.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Hepatit B reaktivering fallrapporter. Screening av förekomst av Hepatit B ska utföras före behandlingsstart, se FASS. Hepatit B virus profylax, se FASS.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Vid hög tumörbörda skall Allopurinol ges. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
CNS påverkan
Fallrapporter med progressive multifokal leukoencefalopati (PML) finns. Risk kan vara relaterad till tidigare kemoterapi. PML kan misstänkas vid nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken hos patienter (exempelvis: förändrat humör, minne, kognition, koordination, motorisk svaghet/pares, tal eller synrubbning), för handläggning vid misstanke se FASS.
Hjärttoxicitet
Kärlkramp, hjärtinfarkt och arytmier (så som förmaksflimmer och takykardi) har rapporterats.
Hudtoxicitet
Klåda, utslag och alopeci (håravfall) vanligt. Fallrapporter finns om svåra hudreaktioner så som toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) och Stevens-Johnsons syndrom.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt, kräkning, diarré, buksmärta, förstoppning och stomatit förekommer.
Fallrapporter finns om gastrointestinal perforation.
Övrigt
Muskelvärk, ryggvärk och ledvärk förekommer.