Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Innan behandling med subkutana injektioner måste alla patienter först ha erhållit en fullständig dos Rituximab som intravenös infusion.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant i bukväggen under ca 5 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Finns tillgänglig som: 1400 mg/11,7 ml Rituximab alternativt 1600 mg/13,4 ml Rituximab. Hela dosen dras upp i 20 mL spruta som försluts och märks. Hållbar 48 timmar kallt PLUS 8 timmar i rumstemperatur, enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
56 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Puls
Paracetamol
Blodtryck
Antihistamin
Kortikosteroid
Infusionsrelaterade reaktioner mycket vanliga (symtom så som; feber, frossa, stelhet, angioödem, utslag, illamående, trötthet). Premedicinering minskar risken. Första dosen skall vara given som intravenös administrering.
Allvarligt cytokinfrisättningssyndrom (svår dyspné, bronkospasm, hypoxi) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet (antalet B celler sjunker). 
Neutropeni förekommer, anemi och trombocytopeni har rapporterats. Oftast milda och reversibla.
Infektionsrisk
Viss ökad infektionsrisk. Hepatit B reaktivering fallrapporter. Screening av förekomst av Hepatit B ska utföras före behandlingsstart, se FASS. Hepatit B virus profylax, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt, oftast grad 1-2. Kräkningar, diarré och dyspepsi förekommer till ovanligt, grad 1-2. Illamående och kräkningar kan vara en del av infusionsreaktionen.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Övergående lokala hudreaktioner vid insticksstället med smärta, svullnad, induration, blödning, rodnad, klåda och utslag.
Alopeci finns rapporterat vid kombination med andra antitumorala läkemedel. Fallrapporter finns om svåra hudreaktioner så som toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) och Stevens-Johnsons syndrom.
Hjärttoxicitet
Kärlkramp, hjärtinfarkt och arytmier (så som förmaksflimmer och takykardi) har rapporterats.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Vid hög tumörbörda skall Allopurinol ges. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
CNS påverkan
Fallrapporter med progressive multifokal leukoencefalopati (PML) finns. Risk kan vara relaterad till tidigare kemoterapi. PML kan misstänkas vid nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken hos patienter (exempelvis: förändrat humör, minne, kognition, koordination, motorisk svaghet/pares, tal eller synrubbning), utred vid misstanke, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2023-04-05
  Spädning - lagt till info om de två olika doserna.

 2. Version: 1.5     2022-06-02
  justerade texter o ändrad ordning samordnade texter med iv bla

 3. Version: 1.4     2021-04-22
  hem tox tillagd

 4. Version: 1.3     2020-02-11
  Tumörlys - ändrat texten för Allopurinol