Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Innan behandling med subkutana injektioner måste alla patienter först ha erhållit en fullständig dos rituximab som intravenös infusion.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant i bukväggen under ca 5 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Hela dosen dras upp i 20 ml spruta som försluts och märks.
Hållbar 48 timmar kallt PLUS 8 timmar i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
56 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Paracetamol
Antihistamin
Kortikosteroid
Puls
Allvarlig cytokinfrisättningssyndrom karakteriseras av svår dyspné ofta förenad med bronkospasm och hypoxi. Dessutom förekommer feber, frossa, urtikaria och angioödem. Se FASS för mer information.
Hematologisk toxicitet
Anemi, leukopeni, neutropeni och trombocytopeni vanliga, oftast milda, men kan bli uttalade. 
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Hepatit B reaktivering fallrapporter. Screening av förekomst av Hepatit B ska utföras före behandlingsstart, se FASS. Hepatit B virus profylax, se FASS.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Vid hög tumörbörda skall Allopurinol ges. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
CNS påverkan
Fallrapporter med progressive multifokal leukoencefalopati (PML) finns. Risk kan vara relaterad till tidigare kemoterapi. PML kan misstänkas vid nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken hos patienter (exempelvis: förändrat humör, minne, kognition, koordination, motorisk svaghet/pares, tal eller synrubbning), för handläggning vid misstanke se FASS.
Hjärttoxicitet
Kärlkramp, hjärtinfarkt och arytmier (så som förmaksflimmer och takykardi) har rapporterats.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Övergående lokala hudreaktioner vid insticksstället med smärta, svullnad, induration, blödning, rodnad, klåda och utslag.
Klåda, utslag och alopeci (håravfall) vanligt. Fallrapporter finns om svåra hudreaktioner så som toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) och Stevens-Johnsons syndrom.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt, kräkning, diarré, buksmärta, förstoppning och stomatit förekommer.
Fallrapporter finns om gastrointestinal perforation.
Övrigt
Muskelvärk, ryggvärk och ledvärk förekommer.