Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tabletterna tas med cirka 12 timmars mellanrum. Vid kräkning eller missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi, trombocytopeni och neutropeni mycket vanligt. Eventuellt behov av dosminskning/uppehåll i behandling.
Myelodysplastiskt syndrom/Akut myeloid leukemi (MDS/AML) har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré och buksmärta vanligt, oftast grad 1-2, antiemetika kan behövas. Nedsatt aptit och förändrad smakupplevelse också vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt. Fotosensitivitetsreaktioner förekommer varför rekommendation om att skydda hud mot exponering för solljus.
Övrigt
Fatigue/trötthet mycket vanligt. Feber förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden mycket vanligt, oftast grad 1-2, men kan kräva dosjustering eller behandlingsuppehåll.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin mycket vanligt, oftast grad 1-2.
Andningsvägar
Dyspné vanligt, oftast grad 1-2.
Graviditetsvarning
Rukaparib kan enligt djurstudier orsaka fosterskador. Effektiva preventivmedel bör användas av fertila kvinnor och graviditetstest före behandlingsstart rekommenderas.
Interaktionsbenägen substans
Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering med CYP2C9 substrat med smala terapeutiska intervall (till exempel warfarin och phenytoin). (Studier har visat att Rukaparib ökar Warfarinkoncentration.)
Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering med CYP3A substrat med smala terapeutiska intervall (till exempel alfentanil, ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, kinidin, sirolimus, takrolimus).
Rukaparib är en potent hämmare av MATE1 och MATE2, måttlig hämmare av OCT1 och svag hämmare av OCT2, varför Rukaparib skulle kunna öka metformins renala elimination och minska leverns upptag av metformin, varför försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering.
Rukaparib är en hämmare av BCRP vilket skulle kunna öka exponering för BCRP substrat (till exempel rosuvastatin).
Rukaparib är en hämmare av UGT1A1, men klinisk betydelse är oklar, men försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering UGT1A1 substrat (till exempel irinotekan) hos patienter med UGT1A1*28 (dålig metabolism) då detta skulle kunna ge ökad exponering för metaboliter och således ökad risk för toxicitet.