Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos glöms bort ska patienten inte ta en extra dos utan ta nästa dos vid ordinarie dostillfälle.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Infektionsrisk
Ökad risk för allvarliga infektioner.
Vid tecken på Herpes Zoster (bältros) bör patienten söka vård tidigt så behandling kan startas.
CNS påverkan
Yrsel och huvudvärk vanligt.
PML (progressive multifokal leukoencefalopti) mycket ovanlig, kan ge kognitiva, neurologiska och/eller psykiatriska symtom. Vid misstanke, gör uppehåll med behandling och utred.
Övrigt
Hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemi vanliga. Monitorera och insätt behandling vid behov. Viktökning vanligt.
Övrigt
Blåmärken vanliga. Näsblod, hematuri och blödning efter ingrepp. Även andra blödningar har rapporterats inklusive intrakraniella och gastrointestinala.
Övrigt
Icke-melanom hudcancer (NMSC) har rapporterats. Orsakssamband med Ruxolitinib ej fastställd, men regelbunden undersökning av huden rekommenderas för patienter som löper ökad risk för hudcancer.
Interaktionsbenägen substans
Vid samtidig behandling med starka CYP3A4 hämmare (till exempel boceprevir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sakvinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol) skall dos av Ruxolitinib sänkas till cirka 50%, se FASS.
Om Ruxolitinib ges samtidigt med läkemedel med dubbel hämning av CYP2C9 och CYP3A4 (t ex flukonazol) skall en dosminskning med 50% övervägas, se FASS.
Vid användning samtidigt med CYP3A4 inducerare (till exempel avasimib, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampin (rifampicin), johannesört (Hypericum perforatum)) skall patienten övervakas noga, dosjustering efter säkerhet och effekt, se FASS.