Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Flera 0,5 mg tabletter ska inte tas istället för 1 mg eller 2 mg tabletter eftersom de olika styrkorna inte är direkt utbytbara.
Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört får ej intas under pågående behandling.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Immunologisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaxi har rapporterats.
Samtidig administrering av Sirolimus och ACE-hämmare har resulterat i angioödemliknande reaktioner, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi, trombocytopeni och leukopeni vanligt.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk.
Hypertoni
Hypertoni vanligt.
Hjärttoxicitet
Takykardi vanligt. Perikardexsudat förekommer.
Tromboembolism
Djup ventrombos förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning, buksmärta, diarré och illamående vanligt. Pankreatit, stomatit och ascites förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer.
Hudtoxicitet
Utslag och akne vanligt.
Vätskeretention
Perifera ödem vanligt. Perikardexsudat och pleuravätska förekommer.
Endokrinologi
Hyperlipidemi vanligt. Diabetes mellitus förekommer. Menstruationsrubbningar inklusive amenorré och menorragi) vanligt. Ovarialcystor förekommer. Hypokalemi och hypofosfatemi vanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Fallrapport om Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom.
Övrigt
Ledvärk vanligt. Osteonekros förekommer.
Övrigt
Ökad risk för sekundära maligniteter (olika sorters hudmaligniteter och lymfom angivna)
Sämre sårläkning
Försämrad sårläkning finns rapporterad.
Interaktionsbenägen substans
Sirolimus metaboliseras i hög grad av CYP3A4 isoenzym.
Samtidig administrering av Sirolimus och starka hämmare av CYP3A4 rekommenderas inte då koncentration av Sirolimus kan öka. Exempel på starka hämmare av CYP3A4 är: ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, telitromycin eller klaritromycin.
Andra exempel på CYP3A4 hämmare är: diltiazem, verapamil och erytromycin, se FASS för tydligare instruktion om koncentrationskontrollbehov och dosjusteringsbehov.
Samtidig administrering av Sirolimus och starka inducerare av CYP3A4 rekommenderas inte då metabolismen av Sirolimus ökar och koncentration av Sirumlimus minskar. Exempel på starka inducerare av CYP3A4 är: rifampin och rifabutin.
Samtidig administrering av Sirolimus och inducerare av CYP3A4 kan öka metabolismen av Sirolimus och minska koncentration av Sirolimus. Exempel på CYP3A4 inducerare är: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin och Johannesört (Hypericum perforatum).
Samtidig administrering av Sirolimus och ciklosporin (ett CYP3A4 substrat) ökar Sirolimus koncentrationen och därav rekommenderas att Sirolimus administreras 4 timmar efter ciklosporin.
Grapefruktjuice påverkar CYP3A4 medierad metabolism och ska därför undvikas.
Samtidig administrering av Sirolimus och ACE-hämmare har resulterat i angioödemliknande reaktioner, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2020-02-05
    Regimen fastställdes.